☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów

Zarządzenie Nr   14/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 stycznia  2009 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów
 mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1475 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) ; art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 zmiany: Dz. U. z 2004 roku Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 z 2007 roku Dz.U Nr 69 poz. 468) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 roku Nr 207 poz. 2108) i   Uchwały Rady Gminy Damnica: Nr XXIX /218 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych zarządzam co następuje:
                                                           § 1
 
 
1.Ogłaszam sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego   nieruchomości oznaczonych numerami :
·        229/17 o pow. 0,0266 ha położoną w Damnicy przy ulicy Lipowej
·        229/18 o pow. 0,0198 ha położoną w Damnicy przy ulicy Lipowej
·        229/19 o pow. 0,0157 ha położoną w Damnicy przy ulicy Lipowej
2. Ustala się następującą wysokość :
 - wadium
  • dla działki Nr 229/17   - 600 zł
  • dla działki Nr 229/18   - 450 zł
  • dla działki Nr 229/19   - 360 zł
- postąpienia
  • dla działki Nr 229/17 nie mniej niż 1% ceny wywoławczej                zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
  •  dla działki Nr 229/18 nie mniej niż 1% ceny wywoławczej                zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
  • dla działki Nr 229/19 nie mniej niż 1% ceny wywoławczej                zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
  
 § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
mgr Maria Janusz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2009  
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 stycznia 2009 roku
 
GNiR 7145/    /09
 
OGŁOSZENIE
w sprawie wykazu   do sprzedaży   nieruchomości w drodze przetargu   ograniczonego z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica.
 
               Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21   sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami : z 2004 roku Nr 281 poz. 2782, z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 roku Nr 69 poz. 468 , Nr 173 poz. 1218, z 2008   roku Nr 59 poz. 369 )   Wójt Gminy ogłasza co następuje:
 
do  sprzedaży w drodze przetargu    ograniczonego przeznaczone zostały następujące nieruchomości:
 
LP
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA
w   m 2
Księga wieczysta
MIEJSCOWOŚĆ ULICA
Wartość działki
 w zł
Sposób zbycia
 
 
1.
 
229/17
 
226
 
SLS1S/000
91419/3
 
Damnica ul. LIpowa
 
3075,00
 
Sprzedaż na własność
2
229/18
198
SLS1S
00091419/3
Damnica ul.Lipowa
2289,00
Sprzedaż na własność
 
 
3
 
229/19
157
SLS1S
00091419/3
Damnica ul.Lipowa 
1815,00
Sprzedaż na
własność
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI :
Nieruchomości stanowią samodzielne   działki gruntowe. W ewidencji gruntów oznaczone są symbolem Bp. Położone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy   mieszkaniowej . Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać   budynki i ich   sytuowanie na działkach można zlokalizować jedynie   budynki gospodarcze w zabudowie szeregowej. Działki   posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną jako działka   181 .
 
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD   DNIA 28 STYCZNIA 2009 ROKU DO DNIA 18 LUTEGO 2009 ROKU
 
    Po upływie okresu podania wykazu do publicznej   wiadomości Wójt Gminy Damnica ogłosi przetarg na zbycie nieruchomości .
 

 
 
liczba odwiedzin: 7585117

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X