☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 27/2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy ...

ZARZĄDZENIE Nr 27/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 27 lutego 2009r.
 
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Damnicy oraz jednostki organizacyjne Gminy Damnica.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) art. 16 ust. 2, art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781, z 2007 r. Nr 14, poz. 88, z 2008 r. Nr 16, poz. 100) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1511)
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustalam następujący podział obowiązków w zakresie rejestrowania wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Damnicy oraz jednostki organizacyjne Gminy Damnica:
 
1. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Urzędu Gminy Damnica oraz funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonują pracownicy odpowiedzialni za ocenę celowości, legalności i gospodarności dokonywanych wydatków oraz upoważnieni do potwierdzania prawidłowości merytorycznej dokonywanego wydatku.
2. Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Damnica wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z pozostałymi na wstępie przepisami wg zasad ustalonych przez kierowników oraz dyrektorów tych jednostek.
 

 
§ 2.
 
Ustalam zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych:
 
1. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne określone i opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych. W przypadku realizacji zadań finansowych z udziałem środków UE nie wykazuje się wydatków, które podlegają refundacji ze środków UE, niezależnie od tego kiedy refundacja nastąpi.
2. Do obliczenia wydatków strukturalnych przyjmuje się wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym.
3. Przy wykazaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania. Jedynie w przypadku przekazania środków finansowych na zadanie realizowane przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych, przepływ środków jest wydatkiem jednostki przekazującej środki, które należy wykazać w sprawozdaniu.
4.Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym i kodom zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
5.Dokumenty księgowe dotyczące realizacji wydatków powinny zawierać pieczątkę o treści:
 
Wydatek strukturalny: podlega/nie podlega klasyfikacji
Obszar……………………………………………....
Kod tematyczny………………………………...........
Kwota /złotych……………………………………....
Słownie………………………………………………
Podpis……………………………………………......
 
 
§ 3.
 
1. Referat Finansowy – księgowa budżetowa odpowiedzialna za dekretację wydatków i osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do ewidencji wydatków, dokonuje rejestracji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na pieczątce.
2. Dokumenty księgowe nieopisane zgodnie z § 2 pkt 5, zarządzenia nie będą przyjmowane do realizacji w Wydziale Finansowym.
 

 
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Skarbnikowi Gminy zestawienie wydatków strukturalnych do 31 marca następnego roku, po roku budżetowym, wg wzoru sprawozdania Rb-WS. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne.
4. Referat Finansowy – księgowa budżetowa odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań, sporządza sprawozdanie Rb-WS za dany rok budżetowy z wykonanych wydatków strukturalnych jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Damnicy w terminie do 31 marca następnego roku.
5. Referat Finansowy – Skarbnik Gminy sporządza skonsolidowane sprawozdanie Rb-WS za dany rok, obejmujące wydatki jednostki samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury oraz wydatków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 30 kwietnia następnego roku.
6. Sprawozdanie należy sporządzić w złotych do dwóch miejsc po przecinku.
 
§ 4.
 
W celu sporządzenia sprawozdania za 2008 rok, zobowiązuję kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach, Urzędu Gminy w Damnicy, dokonujących wydatków budżetowych do wyodrębnienia wydatków strukturalnych za 2008 rok, wg wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia i złożenia w Referacie Finansowym w terminie do 10 marca 2009 roku.
 
§ 5.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy w Damnicy.
 
§ 6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 


 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 27/2009
Wójta Gminy w Damnicy
z dnia 27 lutego 2009r.
 
EWIDENCJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH ZA ROK 2008
 
Obszar:………………………
Kod tematyczny:……………
 
Lp. Nr dokumentu ................................
Data dokumentu ....................................
Opis ....................................................................................
Kwota...................................................................................
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................
Razem..................................................................................
 
Data ……………
Podpis…………...
 
  
 
 
UZASADNIENIE
 
Sprawozdanie Rb-WS zostało wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781).
Istotą wprowadzenia sprawozdania Rb-WS w ramach ciągłego badania wydatków krajowych publicznych jest zebranie dla Komisji Europejskiej danych o kształtowaniu się poziomu tych wydatków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w czasie gdy Polska korzysta ze środków Unii Europejskiej. Przestrzegając zasady „dodatkowości” w budżetowaniu Unii Europejskiej – Komisja Europejska wymaga utrzymania przez Polskę po akcesji poziomu krajowych wydatków publicznych na cele strukturalne w wielkości nie mniejszej niż przed akcesją. Polska musi udowodnić Komisji, że środki funduszy strukturalnych UE po roku 2004 nie będą zastępowały krajowych wydatków publicznych na realizację celów i zadań w obszarze interwencji funduszy strukturalnych, ponoszonych przed akcesją.
 
Zgodnie z § 2 instrukcji sporządzenia rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach
strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych ( załącznik Nr 35 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz. U. Nr 115, poz. 781) – do obliczenia wydatków strukturalnych jednostka sektora finansów publicznych winna przyjąć wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym, bez przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.
 
W związku z powyższym uważam, iż wprowadzenie w życie przedmiotowych ustaleń zawartych w przedstawianym zarządzeniu przyczyni się do starannego i zgodnego ze stanem faktycznym przygotowania sprawozdania Rb-WS, za które ponosi odpowiedzialność organ wykonawczy i Skarbnik Gminy.
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-03-23 07:46:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-03-23 07:47:47)

 
 
liczba odwiedzin: 7673854

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X