☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 30 /2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 18 marca 2009 roku
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.19 ust.2  i 3, art.20, art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655), zarządza się co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn.” Termomodernizacja GOKiS wraz ze świetlicami” w następującym składzie:
 
1.      Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji
2.      Ludmiła Wiczkowska – Sekretarz Komisji
3.      Teresa Osiewicz – Członek Komisji
 
 
§2
Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:
1.      Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2.      Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .
3.      Dokonanie oceny złożonych ofert :
·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
·      udzielenie odpowiedzi oferentom,
·      rozpatrzenie wniesionych protestów.
  1. Członkowie Komisji obowiązkowo uczestniczą we wszystkich pracach komisji.
  2. Komisja swoją pracę kończy w dniu podpisania umowy z wykonawcą zamówienia lub w przypadku unieważnienia postępowania.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7584870

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X