☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 39/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 39/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 01 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Damnica
 
Na podstawie art. 33 ust. 1-5, ustawy z dnia 08 marca 1990r.,o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491; zmiany z 2002r.: Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; r 172, poz. 1441; z 2006r.: nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,; z 2008r.: nr 180, poz. 1111), w związku z art. 19 ust. 8, ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)
 
zarządza się, co następuje
 
§ 1
 
1.   Ustalam szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w Urzędzie Gminy Damnica.
 
§ 2
1.   Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez szczegółowego określenia o:
1)   ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458),
2)   jednostce - oznacza to Urząd Gminy Damnica,
3)   Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Damnica,
4)   Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Gminy Damnica,
5)   pracowniku – oznacza to osobę podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,
6)   komórce organizacyjnej – rozumie się przez to również samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Damnica,
7)   Kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to również pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy.
   
§ 3
1.   Pracownik, podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany do odbycia służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem.
2.   Na podstawie umotywowanego wniosku osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, Wójt może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.
3.   Pracownicy zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej również obowiązkowo zdają egzamin.
4.   Celem służby przygotowawczej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika, do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
5.   Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników Urzędu, sprawuje Sekretarz.
6.   Wszyscy pracownicy Urzędu, w szczególności Kierownicy komórek organizacyjnych, są zobligowani do współpracy, w zakresie organizowania służby przygotowawczej i egzaminów.
 
§ 4
1.   Pracownik  jest kierowany do odbycia służby przygotowawczej, nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty zatrudnienia.
2.   Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.
3.   Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku urzędniczym oraz od dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w Urzędzie.
4.   Okres trwania służby przygotowawczej może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy łącznie.
5.   Okres odbywania służby przygotowawczej ulega przedłużeniu, o czas nieobecności pracownika w pracy. Czas takiej nieobecności nie jest wliczany do okresu odbywania służby przygotowawczej.
 
§ 5
1.   Ustalenia, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest osobą, o której mowa w art. 16 ust. 3, ustawy o pracownikach samorządowych, dokonuje się na stanowisku ds. kadr i BHP, na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.
2.   Informację o dokonanych ustaleniach przekazuje się:
1)     Wójtowi,
2)     Sekretarzowi,
3)     Kierownikowi komórki organizacyjnej, do której prowadzi się rekrutację, celem wykonania obowiązków określonych art. 19 ust. 2 i 5, z chwilą zatrudnienia pracownika.
 
§ 6
1.   Kierownik komórki organizacyjnej, po uzyskaniu ze stanowiska ds. kadr i BHP, informacji o której mowa w § 5  Zarządzenia:
1)     uznaje za konieczne skierowanie zatrudnionego pracownika do odbywania służby przygotowawczej, jednocześnie sporządzając opinię dotyczącą poziomu przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków, na danym stanowisku oraz proponuje długość okresu służby przygotowawczej, lub
2)     zwraca się do Wójta, z umotywowanym wnioskiem o zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej.
 
§ 7
1.   Wójt, po uzyskaniu informacji, o której mowa w § 6  Zarządzenia, podejmuje decyzję o skierowaniu pracownika do odbycia służby przygotowawczej, jednocześnie określając jej zakres oraz czas trwania, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, bądź też decyduje o zwolnieniu pracownika z konieczności odbywania służby przygotowawczej.
2.   O podjętej decyzji Wójt, informuje, w formie pisemnej:
1)     stanowisko ds. kadr i BHP,
2)     pracownika,
3)     Kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony,
4)     Sekretarza,
5)     Kierowników komórek organizacyjnych, w których pracownik będzie odbywał praktykę, w ramach służby przygotowawczej.
3.   Termin rozpoczęcia oraz plan służby przygotowawczej, jest ustalany przez Sekretarza, który w tym zakresie działa w porozumieniu z Kierownikiem komórki organizacyjnej pracownika.
4.    Informacje wskazane w ust. 3, przekazuje pracownikowi Sekretarz, jednocześnie zawiadamiając stanowisko ds. kadr i BHP.
5.   W przypadku zwolnienia pracownika z odbywania służby przygotowawczej, Sekretarz, w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji o zwolnieniu, przekazuje pracownikowi informacje dotyczące:
1)   daty egzaminu, która winna przypadać nie później niż na 14 dni przed upływem terminu umowy o pracę, jaka została zawarta z pracownikiem,
2)   wykazu zagadnień egzaminacyjnych,
 
§ 8
1.   W planie służby przygotowawczej wskazuje się komórki organizacyjne, w których pracownik ma odbywać praktyki.
2.   Każdy pracownik obowiązkowo odbywa praktyki na minimum 3 stanowiskach pracy w Urzędzie lub jednostkach organizacyjnych.
3.   W przypadku pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy, związanych ze współpracą z jednostkami organizacyjnymi Gminy Damnica, pracownik może zostać skierowany do odbycia części praktyk, w ramach służby przygotowawczej, do właściwych jednostek organizacyjnych. Zasady odbywania takich praktyk ustala Sekretarz, w porozumieniu z Kierownikiem jednostki organizacyjnej.
4.   Plan służby przygotowawczej określa:
1)   okres odbywania służby,
2)   szczegółowy plan i rozkład godzinowy odbywania praktyk, w innych komórkach organizacyjnych Urzędu,
3)   wykaz aktów prawnych, których znajomość dla pracownika jest obowiązkowa,
4)   zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik jest obowiązany nabyć w trakcie służby przygotowawczej,
5)   wykaz zagadnień egzaminacyjnych,
6)   datę egzaminu, który winien przypadać w terminie do 10 dni, od dnia zakończenia służby przygotowawczej,
 
§ 9
1.   W trakcie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek:
1)   zapoznania się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw rozpatrywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy, sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,
2)   zaznajomienia się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, trybem postępowania na wypadek zagrożenia,
3)   poznania zasad gospodarki finansowej, w tym angażowania środków finansowych i opisywania dokumentów związanych z gospodarką finansową,
4)   zapoznania się z zasadami profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,
5)   przyswojenia przepisów regulujących ustrój samorządu gminnego, zasady gospodarki finansowej oraz zasad i procedur wewnętrznych Urzędu, w tym w szczególności:
Ø    ustawy o samorządzie gminnym,
Ø    ustawy o pracownikach samorządowych,
Ø    podstawowych zagadnień zawartych w ustawach: o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych,
Ø    instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych,
Ø    Statutem Gminy Damnica, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, Regulaminem Pracy Urzędu,
6)     szczegółowego zaznajomienia się z normami prawnymi, dotyczącymi spraw rozpatrywanych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy, na których pracownik będzie pełnił zastępstwo,
7)     wnikliwego poznania rodzaju spraw rozpatrywanych na stanowisku pracy pracownika i w komórce organizacyjnej, jak również sposobu prowadzenia niezbędnej dokumentacji dla tych spraw,
8)     nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej,
9)     pracownik zatrudniony na stanowisku pracy, związanym ze współpracą z innymi jednostki organizacyjnymi Gminy, ma także obowiązek poznania struktury organizacyjnej i zakresu spraw prowadzonych w tych jednostkach.
 
§ 10
1.   W okresie odbywania służby przygotowawczej, pracownik przez ¾ tygodniowego czasu pracy, wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony, a w pozostałym czasie odbywa praktyki w innych komórkach organizacyjnych Urzędu.
2.   Praca na stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, w okresie służby przygotowawczej, podlega przede wszystkim, na praktycznym poznawaniu obowiązków i przepisów prawa, dotyczących spraw prowadzonych w danej komórce organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji.
3.   W trakcie praktyk w innych komórkach organizacyjnych, pracownik zapoznaje się z podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności w zakresie współpracy z komórką organizacyjną pracownika.
 
§ 11
1.   Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywał praktykę, w trakcie służby przygotowawczej, sporządza pisemną informację, o przebiegu tej praktyki, powierzonych pracownikowi czynnościach, stopniu wywiązywania się pracownika z przydzielonych zadań i predyspozycjach pracownika, do wykonywania tych zadań.
2.   Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, sporządza informację o przebiegu pracy w trakcie służby przygotowawczej i przed jej rozpoczęciem.
3.   Informacje wskazane w ust. 1 i 2, przekazuje się Sekretarzowi, jak również z ich treścią zostaje zapoznany pracownik.
4.   Po zakończeniu okresu służby przygotowawczej, Sekretarz, podejmuje decyzję dotyczącą:
1)     dopuszczenia pracownika do egzaminu – według wzoru wskazanego w załączniku nr 1 Zarządzenia,
2)     przedłużenia okresu służby przygotowawczej – według wzoru wskazanego w załączniku nr 2 Zarządzenia,
5.   Ponowne przedłużenie okresu służby przygotowawczej odbywa się na wniosek pracownika i jest dopuszczalne wyłącznie, gdy z przyczyn losowych pracownik nie mógł odbyć w całości lub części służby przygotowawczej.
6.   W przypadku przedłużenia okresu odbywania służby przygotowawczej mają zastosowanie odpowiednio: § 8, § 9, § 10, § 11.
7.   Ustalony termin złożenia przez pracownika egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej, w przypadku jej przedłużenia, ulega przesunięciu.
 
§ 12
1.   Egzamin, odbywa się w terminie ustalonym przez Sekretarza.
2.   Egzamin jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną, w skład której wchodzą:
1)     Sekretarz – jako przewodniczący Komisji,
2)     1-2 członków Komisji.
3.   Skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej nie ma charakteru stałego i jest tworzony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy.
4.   Wójt Gminy, w drodze Zarządzenia może wyznaczyć na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej inną osobę niż Sekretarz.
5.   Komisja Egzaminacyjna, podejmuje decyzje i rozstrzygnięcia  kolegialnie, w przypadku równości głosów, rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Komisji.
6.   W uzasadnionych przypadkach, Wójt może dokonać zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej. Czynności dokonane przez Komisję, w poprzednim składzie są wiążące.
7.   Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
8.   Komisja opracowuje pytania i zadania egzaminacyjne, ustala maksymalną liczbę punktów za każde pytanie oraz skalę ocen, dokonuje oceny odpowiedzi oraz ustala wynik egzaminu.
9.   Wszystkie części egzaminu odbywają się w ciągu tego samego dnia roboczego. Pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu zarządza się 10-30 minutowe przerwy. Poza przerwami pracownik nie może opuszczać pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest egzamin.
 
§ 13
1.   Egzamin, przeprowadza się w zamkniętym pomieszczeniu, w którym mogą przebywać wyłącznie członkowie Komisji i egzaminowany pracownik oraz Wójt.
2.   Dopuszczalne jest jednoczesne przeprowadzanie części pisemnej egzaminu dla więcej niż jednego pracownika.
3.   Podczas przeprowadzania części pisemnej i ustnej egzaminu, w pomieszczeniu wraz z egzaminowanym (egzaminowanymi), musi stale przebywać co najmniej 2 członków Komisji.
§ 14
1.   Komisja niezwłocznie, po przeprowadzeniu wszystkich części egzaminu, dokonuje sprawdzenia i oceny.
2.   Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera:
1)     imię i nazwisko pracownika,
2)     nazwę stanowiska pracy,
3)     datę odbycia egzaminu,
4)     skład Komisji Egzaminacyjnej,
5)     wyniki poszczególnych części egzaminu.
3.   Do protokołu załącza się plan służby przygotowawczej, informacje wskazane w §11 ust. 1 i 2, wykaz pytań wraz z odpowiedziami udzielonymi przez pracownika.
4.   Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz egzaminowany pracownik.
5.   Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po jego ustalaniu.
6.   Po uzyskaniu przez pracownika pozytywnego wyniku z egzaminu, Sekretarz wystawia w 3 egzemplarzach stosowne zaświadczenie, według wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do Zarządzenia. Jeden egzemplarz zaświadczenia otrzymuje pracownik, drugi egzemplarz włącza się do dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej, trzeci egzemplarz włącza się do akt osobowych pracownika.
7.   Pracownik, który nie uzyskał oceny pozytywnej z egzaminu, nie posiada możliwości powtórnego przystąpienia do egzaminu.
 
§ 15
1.   Uzyskanie przez pracownika oceny negatywnej z egzaminu, jest jednoznaczne z brakiem możliwości kontynuowania zatrudnienia na danym stanowisku, w jednostce, w której odbywał się egzamin, w ramach kolejnej umowy o pracę.
 
§ 16
2.   Wszystkie czynności zastrzeżone w Zarządzeniu dla Sekretarza, może przejąć do wykonywania osoba wskazana w drodze Zarządzenia przez Wójta Gminy lub Wójt Gminy.
3.   Wobec pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy lub na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej, kompetencje kierownika komórki organizacyjnej określone w Zarządzeniu wykonuje Sekretarz.
 
§ 17
1.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009r.
 
                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                      mgr Maria Janusz 
 
 
 
 
 
 

 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 01 kwietnia 2009r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
o dopuszczeniu pracownika do egzaminu
 
 
    Na podstawie § 11 ust. 4 Zarządzenia Wójta Gminy Damnica Nr ….. z dnia ….   Kwietnia 2009r., w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Damnica, w związku z zakończeniem okresu odbywania służby przygotowawczej
dopuszcza  się,
 
Panią/Pana …………………………………………………………………………………..
                                               (imię i nazwisko pracownika)
 
zatrudnionego na stanowisku ………………………………………………………….
w Urzędzie Gminy Damnica, do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 
 
  
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 01 kwietnia 2009r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej
 
 
    Na podstawie § 11 ust. 4 Zarządzenia Wójta Gminy Damnica Nr ….. z dnia ….   Kwietnia 2009r., w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Damnica,
przedłuża się,
 
Pani/Panu …………………………………………………………………………………..,
                                               (imię i nazwisko pracownika)
 
zatrudnionemu na stanowisku ………………………………………………………….
w Urzędzie Gminy Damnica, okres odbywania służby przygotowawczej do dnia …………..
 
 
  
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 01 kwietnia 2009r.
 
 
 
 
Z A Ś W I A D C Z E N I E
o ukończeniu służby przygotowawczej
urzędnika samorządowego
 
 
Pan(i) ………………………………………………………………………………………….,
                                               (imię i nazwisko pracownika)
 
urodzony w dniu ……………………………………………………………………………
odbył(a) w okresie …………………………………………………………………………..
służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym: ………………………………………………………………………………………………., w Urzędzie Gminy Damnica i złożył(a) w dniu …………………………………………. Przed Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie Gminy Damnica egzamin, wskazany w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458), z wynikiem pozytywnym, uzyskując ocenę ……………………..
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7659354

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X