☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 36/2009 z dnia 25 marca 2009r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 36/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 25 marca 2009r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 143 581 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 143 581 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 488 636 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 067 876 zł
Wydatki: 18 353 863 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 067 876 zł
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
1.      Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 2/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 139 081 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240.
2.      Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 7/13/2009 z dnia 24 marca 2009r. w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
3.      Dokonujesięprzesunięcia w dziale 900 celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych - dotyczy pracowników publicznych oraz pracownika oczyszczalni ścieków, opłatę za telefon komórkowy, zakup usług pozostałych (opłata za schwytanie bezpańskiego psa) oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży dla pracowników interwencyjnych i publicznych.
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7585212

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X