☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 5 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 50/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 5 maja 2009r.

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 15 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 15 000 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Dokonuje się zmian po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej polegające na przeniesieniach między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 560 752 zł
Wydatki: 18 425 979 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 3 071 627 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 3 071 627zł
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
 
 
UZASADNIENIE
 
1.      Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku znak: FB.I-3050/17/EK/09 z dnia    30 kwietnia 2009r. w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dziale 852 rozdziale 85295 § 3110
 
2.      Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia w planie finansowym zadań własnych w dziale 852 na kwotę 1 530 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852 na kwotę 1 827 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników i zakup usług pozostałych.
 
3.      Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia w rozdziałach celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7585217

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X