☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 1 kwietnia 2009r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy w Damnicy.

 

Zarządzenie Nr 40/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 1 kwietnia 2009r.
 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia                3 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy w Damnicy.
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r.           Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia                  28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.)
 
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Zmienia się treść § 7 Zarządzenia Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy w Damnicy poprzez:
1.      skreślenie tiretu o brzmieniu:
·                   „rozliczenie paliwa na potrzeby autobusów szkolnych, samochodu ciężarowo – osobowego oraz OSP prowadzone jest w Referacie Gospodarki Komunalnej na stanowisku inspektora ds. komunalnych i drogownictwa”.
2.      wprowadzenie tiretu w brzmieniu:
·                   „rozliczenie paliwa na potrzeby OSP i samochodu osobowego prowadzone jest na stanowisku ”.
 
§ 2
 
Zmienia się treść § 17 Zarządzenia Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy w Damnicy poprzez:
1.      skreślenie tiretu o brzmieniu:
·                   „ze względu na ewidencję komputerową i prowadzenie jednego rachunku bankowego budżetu (dochody i wydatki ustala się następujący sposób numeracji dowodów finansowych:
1)      Dowody finansowe dotyczące dochodów i wydatków ułożone pod wyciągiem bankowym z dnia którego dotyczą. Zgodnie z numerem nadanym przez bank.
2)      Pozostałe dowody księgowe dotyczące kosztów (faktury, noty księgowe itp.) ewidencjonowane są w momencie wpływu do jednostki od nr 4001.
3)      Konta funduszy celowych wg następujących numeracji:
- ZFŚS od nr 2001
- GFOŚIGW od nr 6001
- Inne rachunki bankowe nr 8001
4)      Do raportów kasowych prowadzi się numeracje stosując zasadę:
- raport kasowy dochodowy od numeru 5001
- raport kasowy wydatkowy od numeru 1001”.
2.      wprowadzenie tiretu w brzmieniu:
·                   „ze względu na ewidencję komputerową ustala się następujący sposób numeracji wyciągów bankowych i dowodów finansowych:
1)      Wyciągi bankowe numerowane są zgodnie z numerem nadanym przez bank. Wyciąg bankowy dotyczący wydatków dodatkowo po numerze bankowym ma wyróżnik „W”, a dochodów wyróżnik „D”. Dowody finansowe ułożone są pod wyciągiem bankowym z dnia którego dotyczą.
2)      Pozostałe dowody księgowe dotyczące kosztów (faktury, rachunki itp.) ewidencjonowane są w momencie wpływu do jednostki od nr 4001.
3)      Konta funduszy celowych wg następujących numeracji:
- ZFŚS od nr 2001
- GFOŚIGW od nr 6001
- Inne rachunki bankowe nr 8001
4)      Do raportów kasowych prowadzi się numeracje stosując zasadę:
- raport kasowy dochodowy od numeru 5001
- raport kasowy wydatkowy od numeru 1001”.
 
§ 3
 
W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 03.01.2005r. – Plan kont dla jednostki budżetowej – wykaz kont księgi głównej dodaje się:
 
Konta bilansowe:
 
222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
223 – Rozliczenia wydatków budżetowych
 
Konta pozabilansowe:
 
950 – Wydatki strukturalne
 
Konto 222 - ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia jednostki budżetowej z tytułu uzyskanych dochodów budżetowych.
Na stronie Winien Konta 222 księguje się:
·        przelewy uprzednio zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych, które przekazuje się okresowo na rachunek budżetu gminy.
 
Na stronie Ma Konta 222 księguje się:
·        roczne przeniesienie zrealizowanych dochodów budżetowych na stronę Wn
Konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych (Rb 27s).
 
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zrealizowanych, a nie przelanych na rachunek budżetu gminy dochodów.
 
Typowe zapisy Winien Konta 222-Rozliczenie dochodów budżetowych:

L.p.
Treść operacji
Konta przeciwstawne
1.
Przelew pobranych dochodów budżetowych na rachunek bieżący budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
130

 
Typowe zapisy strony Ma konta 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych:

L.p.
Treść operacji
Konta przeciwstawne
1.
Roczne przeniesienie zrealizowanych dochodów budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-27s.
800

 
Konto 223 - ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - ZASILENIA
 
Konto 223 służy do rozliczenia jednostki budżetowej ze środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych przewidzianych w jej planie finansowym.
 
Na stronie Winien konta 223 ujmuje się:
·        zwroty na rachunek dysponenta wyższego stopnia nie wykorzystanych do końca roku środków otrzymanych na wydatki budżetowe .
 
Na stronie Ma konta 223 księguje się:
·        okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych od dysponentów wyższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych jednostki.
 
Na koniec roku saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków budżetowych nie wykorzystanych do końca roku , w korespondencji z kontem 130 „Rachunek bieżący jednostki budżetowej”.
 
Typowe zapisy strony Winien konta 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych

L.p.
 
Treść operacji
Konta przeciwstawne
1.
Zwrot dysponentowi wyższego stopnia nie wykorzystanych do końca roku środków na wydatki budżetowe
 
130
2.
Kwartalne i roczne przeniesienia na podstawie sprawozdań budżetowych zrealizowanych wydatków budżetowych jednostki
800

 
 
 
 
 
 
 
Typowe zapisy strony Ma konta 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych

L.p.
 
Treść operacji
Konta przeciwstawne
1.
Okresowe wpływy środków budżetowych przelanych przez dysponenta wyższego stopnia na pokrycie własnych wydatków budżetowych
 
130

 
 
Konto 950 – WYDATKI STRUKTURALNE
 
Konto 950 służy do ewidencji wydatków strukturalnych z podziałem na odpowiednie kody z klasyfikacji wydatków strukturalnych. Ewidencja szczegółowa powinna odzwierciedlać zakwalifikowanie wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych.
 
 
Na stronie Wn konta 950 ujmuje się wydatki strukturalne.
 
Na stronie Ma konta 950 ujmuje się wyksięgowanie wydatków strukturalnych na podstawie sprawozdań Rb – WS.
 
Na koniec roku konto nie wykazuje salda.
 
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2009roku.
 
 
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7581274

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X