☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 75/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 75/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 29 czerwca 2009 roku
 
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników
 Urzędu Gminy Damnica
 
Na podstawie art. 33 ust. 1-5, ustawy z dnia 08 marca 1990r.,o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491; zmiany z 2002r.: Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; r 172, poz. 1441; z 2006r.: nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,; z 2008r.: nr 180, poz. 1111), w związku z art. 39 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)
 
zarządza się, co następuje
 
§ 1
1. Ustala się Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Damnicy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie w trybie wskazanym w jego treści.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 3
Traci moc w całości, Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy, pt „Regulamin premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy Damnica”, wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica Nr 26/2004 z dnia 19 lipca 2004r., w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Damnicy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Damnica
Nr 75 /2009
z dnia 29 czerwca 2009r.
                               
 
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
URZĘDU GMINY DAMNICA
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników,
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
3) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,
4) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa.
2. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 
§ 2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
2) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398),
3) Kodeksie pracy – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
4) pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy w Damnicy,
5) kierowniku urzędu – rozumie się przez to wójta lub osobę, którą wójt upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w swoim imieniu,
6) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Damnica, na podstawie umowy o pracę.
 
 
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
 
§ 3
1. Wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach określa tabela nr 2, zawarta w załączniku do regulaminu.
2. Dopuszcza się zatrudnienie osoby niespełniającej wymagań kwalifikacyjnych na danym stanowisku, określonych w tabeli, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem spełniania minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu.
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAGRADZANIA
 
§ 4
Pracownikom przysługuje, w szczególności:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletnią pracę – na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu,
3) dodatek funkcyjny – na zasadach określonych w § 6 regulaminu,
4) dodatek specjalny – na zasadach określonych w § 7 regulaminu,
5) premia – na zasadach określonych w§ 8 regulaminu,
6) nagroda jubileuszowa – na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu,
7) nagroda z funduszu nagród – na zasadach określonych w  § 9-12 regulaminu,
8)     dodatkowe wynagrodzenie roczne – na zasadach określonych w ustawie z 12 grudnia 1997r., o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.),
9)     odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę – na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu.
 
WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
 
§ 5
1. Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r., w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych oraz Tabela nr 2, zawarta w załączniku niniejszego regulaminu.
2. Maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników określa Tabela nr 1, zawarta w załączniku niniejszego regulaminu.
 
 
 
DODATEK FUNKCYJNY
 
§ 6
1. Ustala się następujące stanowiska, na których dodatek funkcyjny jest przyznawany:
1) sekretarz gminy,
2) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
3) kierownik referatu.
2. Dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 10% wynagrodzenia zasadniczego pracownika i wyższy niż 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
3. Dodatek funkcyjny przyznaje i ustala jego wysokość kierownik urzędu.
4. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, dni wolnych od pracy za przepracowane nadgodziny, nie pozbawia możliwości otrzymania dodatku funkcyjnego.
5. Za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, dodatek funkcyjny ulega pomniejszeniu w sposób proporcjonalny.
 
DODATEK SPECJALNY
 
§ 7
1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, w wysokości nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
2. Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa w ust. 1, stanowi decyzja kierownika urzędu, w której zostaje określony maksymalny okres czasu, na jaki dodatek się przyznaje.
3. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności wskazanych w ust. 1.
4. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, dni wolnych od pracy za przepracowane nadgodziny, nie pozbawia możliwości otrzymania dodatku specjalnego.
5. Za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, dodatek specjalny ulega pomniejszeniu w sposób proporcjonalny.
 
 
 
 
 
PREMIE
 
§ 8
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, tworzy się corocznie fundusz premiowy.
2. Premia może być przyznawana pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
3. Premia ma charakter uznaniowy.
4. Decyzje o przyznaniu premii i jej wysokości, jak i całkowitym lub częściowym jej pozbawieniu podejmuje kierownik urzędu.
5. Premię oblicza się i wypłaca w okresach miesięcznych, w dniu wypłaty wynagrodzenia.
 
NAGRODY
 
§ 9
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.
2. Wysokość funduszu nagród na dany rok kalendarzowy ustala się w wysokości 6% planowanego funduszu płac z roku poprzedniego.
3. Fundusz nagród może być powiększony o kwotę oszczędności w funduszu płac, w danym roku kalendarzowym.
4. Funduszem nagród dysponuje kierownik urzędu.
 
§ 10
1. W ramach funduszu nagród, pracownikom mogą być przyznane nagrody, w szczególności za:
1) szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
2) wzorowe wypełnianie obowiązków,
3) złożoność i trudność wykonywanych zadań,
4) wykazywanie inicjatywy i aktywności w pracy,
5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 
§ 11
Nagrodę przyznaje kierownik urzędu z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy.
 
 
 
§ 12
1. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać wysokość planowanej nagrody i uzasadnienie.
2. O przyznaniu nagrody pracownik jest informowany w formie pisemnej. Kopię pisma załącza się do akt osobowych pracownika.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 13
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie, mają zastosowanie przepisy: ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Kodeks pracy oraz inne przepisy prawa pracy.
 
§ 14
Każdy nowo zatrudniony pracownik, przed przystąpieniem do pracy, zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest włączane do jego akt osobowych.
 
§ 15
Pracodawca w każdym czasie udostępnia regulamin na żądanie pracownika i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.
 
§ 16
Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2009r.
 
 
 
WÓJT
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7585042

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X