☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 79 /2009 z dnia 08 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

ZARZĄDZENIE NR 79 /2009

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 08 lipca 2009 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.19 ust.2 i 3,art. 20, art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa betonu towarowego w ilości 414 m³” w następującym składzie:


 

 1. Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji;

 2. Ludmiła Wiczkowska – Sekretarz Komisji;

 3. Teresa Osiewicz – Członek Komisji.

 

§2

Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:


 

 1. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 2. Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .

 3. Dokonanie oceny złożonych ofert :

 • sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

 • dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,

 • dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,

 1. Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie protestów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr Maria Janusz

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581260

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X