☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 92/2009 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. przejmowania środków trwałych

 

ZARZĄDZENIE NR 92/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 4 września 2009 roku
 
w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. przejmowania środków trwałych
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 159 ze zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 230, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 102 poz. 1056, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 nr 48 poz. 327, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458, z  2009 roku Nr 52 poz. 420 )
                                          zarządza się co następuje :
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję do spraw przejmowania środków trwałych ( betonowych dróg gminnych)  do zasobów mienia komunalnego Gminy Damnica w następującym składzie:
1.     Ryszard Torbicki  – przewodniczący
2.     Maria Boryła  – członek
3.     Joanna Parszewska  – członek
4.     Adam Tkacz- członek
 
§ 2
 
1.     Do zadań w/w Komisji należą wszystkie czynności związane z przejęciem środków trwałych do zasobów mienia komunalnego Gminy Damnica: betonowe drogi gminne.
2.     Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb.
 
§ 3
 
Podstawą rozpoczęcia wykonywania czynności powierzonych czynności jest wypełnienie przez osobę odpowiedzialną merytorycznie wniosku – wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z wyszczególnieniem opisu przejmowanego mienia .
 
§ 4
 
1.     Komisja na tej podstawie sporządza protokół przejęcia środka trwałego.
2.     Protokół przejęcia sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia), oddzielnie dla każdego rodzaju przejmowanego środka trwałego oraz innych składników majątkowych przyjmowanych do zasobu mienia komunalnego.
3.     Po przejęciu przewodniczący Komisji przekazuje jeden egzemplarz protokołu osobie, która będzie dysponowała składnikiem majątku w celu dopełnienia przez tę osobę obowiązku uaktualnienia ewidencji tych środków. Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący przekazuje do Referatu Finansowego w celu wpisania do ewidencji Urzędu Gminy przejętego składnika majątku. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji Komisji.
§ 5
 
Podstawę do wpisania do ewidencji księgowej przyjętych środków trwałych i składników majątku jest dokumentacja wynikająca z instrukcji inwentaryzacyjnej.
 
§ 6
 
Wykonywanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.
 
§7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7659417

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X