☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 98/2009 z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 98/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 21 września 2009r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 242 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 242 600 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 242 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 17 138 126 zł
Wydatki: 19 611 496 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 3 118 001 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 3 118 001 zł
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 

 

Wójt

mgr Maria Janusz

 


 
UZASADNIENIE
 
 
1.      Dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 49/2009 z dnia 3 września 2009 roku w dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 242 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej i wydatki rzeczowe. Powyższe związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy budżetowej na 2009r. - pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 września 2009r. znak FB.I-3050/61/EK/09.
2.      Dokonuje się w dziale 852 przeniesień między paragrafami w związku z zawartym aneksem do porozumienia w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Kwota 10.500zł zostanie przeznaczona na doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków. Kwota 2 000 zł zostanie przeniesiona w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność GOPS.
3.      Dokonuje się w dziale 750 przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za energię elektryczną oraz pozostałe media i na szkolenia pracowników urzędu.
4.      Na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy dokonuje się przesunięcia dziale 801 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie remontu komina grzewczego.  
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7585025

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X