☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 118/2009 z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 118/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 16 listopada 2009r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 179 957 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 179 957 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 183 176 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 17 464 572 zł
Wydatki: 20 245 579 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 3 298 177 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 3 298 177 zł
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
UZASADNIENIE
 
1.      Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 62/134/2009 z dnia 26 października 2009 roku w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 107 973 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 października 2009r. znak FB.I-3050/86/KK/09. Gmina decyzją otrzymała tylko ok. 50% środków wynikających z wystawionych prawomocnych decyzji.
2.      Dokonuje się w rozdziale 75023 przesunięcia środków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżąca działalność administracji.
3.                  Dokonuje się z rozdziału 78518 przeniesienia rezerwy ogólnej kwoty 4 446 zł do rozdziału 80104 celem zabezpieczenia środków na porozumienie z Gminą Miejską Słupsk dotyczące współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Miejskiej Słupsk na okres od 01.09.2009r. do 31.12.2009r.
4.      Na wniosek jednostek oświatowych: Zespołu Szkół w Zagórzycy, Zespołu Szkół w Damnie, Zespołu Szkół w Damnicy, Szkoły Podstawowej w Domaradzu dokonuje się w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110 przeniesień między działami i paragrafami w dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.
5.      Dokonuje się zwiększenia dotacji na 2009r. z rezerwy celowej budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 71/71/2009 oraz Nr 72/136/2009 z dnia 3 listopada 2009 roku w dziale 801 rozdziale 80195 § 2030 o kwotę 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 listopada 2009r. znak FB.I-3050/91/EK/09 oraz FB.I-3050/92/EK/09.
6.      Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy dokonuje się w dziale 851 i 852 przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.
7.                  Dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2009r. z rezerwy celowej budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 70/138/2009 z dnia 28 października 2009 roku w dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 października 2009r. znak FB.I-3050/89/EK/09.
8.                  Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2009r. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 80/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w następujący sposób:
I.                  zmniejszenia:
·        w dziale 852 rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 2 497 zł,
·        w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1 003 zł,
·        w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 15 000 zł,
·        w dziale 852 rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 2 300 zł,
II.               zwiększenia:
·        w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 720 zł,
 
celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb - pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 listopada 2009r. znak FB.I-3050/99/KE/09.
9.                  Dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2009r. z rezerwy celowej budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 69/133/2009 z dnia 28 października 2009 roku w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 21 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o stosowaniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 października 2009r. znak FB.I-3050/88/EK/09.
10.              Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2009r. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 68/2009 z dnia 28 października 2009 roku w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 10 000 zł celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb - pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 października 2009r. znak FB.I-3050/87/MS/09.
11. Dokonuje się w rozdziale 90015 przesunięcia środków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego.
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7584924

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X