☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 116/2009 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 116/2009

Wójta Gminy Damnica

z dnia 12 listopada 2009r.


 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok


 

Na podstawie art. 179, art. 180 oraz art.181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i Uchwały Nr XIII/90/2007 Rady Gminy Damnica z dnia 28 września 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Damnica

zarządza się, co następuje:


 

§ 1


 

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2010 rok z podziałem dochodów według źródeł (oraz na dochody bieżące i majątkowe) i wydatków budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 2


 

Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.


 

§ 3


 

Przyjmuje się dochody i wydatki gminy w następujących kwotach:


 

Dochody 16 311 948,-

w tym:

dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 863 296,-


 

Wydatki 18 336 745,-

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 863 296,-


 

§ 4


 

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.


 

§ 5


 

Przyjmuje się kwoty długu na 2010 rok.


 

§ 6


 

Projekt uchwały wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego i prognozę długu na 2010 rok przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.


 

§ 7


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Maria Janusz

 


 

- PROJEKT -
Uchwała Nr ……/……../2009
Rady Gminy Damnica
z dnia …………………….
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 57 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.    Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 165 ust. 2, art.166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195  ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505;          z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666).
 
Rada Gminy w Damnicy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się dochody budżetu gminy Damnica na 2010 rok w kwocie                         16 311 948,-
w tym:
1)      dochody bieżące                                                                       16 121 031,-
2)      dochody majątkowe                                                                              190 917,-
 
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1
 
§ 2
 
Ustala się wydatki budżetu gminy Damnica na rok 2010 w kwocie                                      18 336 745,-
z tego:
1)      wydatki bieżące w kwocie                                                                  14 684 898,-
w tym:
a)      wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                 10 164 731,-
z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   7 640 600,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
   jednostek budżetowych                                                                2 524 131,-
b)      wydatki na dotacje na zadania bieżące                                               551 550,-
c)      wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     3 753 617,-
d)     wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających
zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz
z innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi                                                                                           0,-
e)      wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji                                                 0,-
f)       wydatki na obsługę długu publicznego                                                                      215 000,-
       2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                3 651 847,-                  
            z tego:
             a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                3 651 847,-
                  w tym:
                  - wydatki inwestycyjne na programy finansowane       
            z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
            Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy
            udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
            Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych
            pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
            zwrotowi                                                                           271 260,-
              b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia
                  wkładów do spółek prawa handlowego                                                        0,-
 
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2
 
§ 3
 
1.    Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zgodnie
z załącznikiem nr 1.
 
2.    Ustala się limity na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
3.    Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4
 
1.    Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie                                             2 024 797,-
 
2.    Ustala się finansowanie deficytu przychodami z zaciąganych
kredytów i pożyczek w kwocie                                                                                        2 024 797,-
 
3.    Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 460 930,- oraz rozchody w wysokości 1 436 133,- zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 5
 
Ustala się rezerwy:
 
1)   ogólną w wysokości                                                            158 000,-                
2)   celową na zarządzanie kryzysowe                                                      2 000,-
 
§ 6
 
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67 000,- oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 62 000,- i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,- zgodnie z złącznikiem nr 5.
 
§ 7
 
1.    Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
2.    Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
 
§ 8
 
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 405 000,- zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
2.    Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 125 850,- zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§ 9
 
1.    Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
2.    Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
 
§ 10
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12.
 
§ 12
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 460 930,-.
 
§ 13
 
Upoważnia się Wójta do:
 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000,-,
 
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków zagranicznych i zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1, 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 2 000 000,-
 
3)   przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa a roku następnym,
 
4)   dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 
5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 
6)   udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 30 250,-.
 
§ 14
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 15
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 
 
 
 Przewodniczący
Rady Gminy w Damnica
Zdzisław Kwaśniewski
 
                                                                                         

Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Szkoła 2010

Opis - dochody bieżące_majątkowe

Opis - wydatki bieżące 2010r.pdf

Opis - wydatki majątkowe 2010.pdf

Opis - zlecone, przychody i fundusz.pdf

Prognoza 2010

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581288

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X