☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 122/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. przejęcia i przekazania środka trwałego (monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Damnicy)

 

ZARZĄDZENIE NR 122/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 25 listopada 2009 roku
 
w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. przejęcia i przekazania środka trwałego (monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Damnicy)
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 159 ze zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 230, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 102 poz. 1056, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 nr 48 poz. 327, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458, z  2009 roku  Nr 52 poz. 420 )
                                      
   zarządza się co następuje :
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję do przejęcia środka trwałego - zainstalowanego monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Damnicy w skład mienia komunalnego Gminy Damnica oraz jego przekazania do majątku Zespołu Szkól w Damnicy w następującym składzie:
1.      Joanna Parszewska - Przewodniczący
2.      Ludmiła Wiczkowska   – członek
3.      Andrzej Kordylas  – członek
 
§ 2
 
1.      Do zadań w/w Komisji należą wszystkie czynności związane z przejęciem środka trwałych do zasobów mienia komunalnego Gminy Damnica oraz jego przekazaniem do majątku Zespołu Szkół w Damnicy – Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Damnicy.
2.      Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb.
 
§ 3
 
1.        Podstawą rozpoczęcia przejęcia środka trwałego jest wypełnienie przez osobę odpowiedzialną merytorycznie wniosku – wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z wyszczególnieniem opisu przejmowanego mienia.
2.        Komisja na tej podstawie sporządza protokół przejęcia środka trwałego.
3.        Protokół przejęcia sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (wzór stanowi załącznik nr 2-strona 1, załącznik nr 2-strona2 do niniejszego Zarządzenia).
4.        Po przejęciu przewodniczący Komisji przekazuje jeden egzemplarz protokołu osobie, która będzie dysponowała składnikiem majątku w celu dopełnienia przez tę osobę obowiązku uaktualnienia ewidencji tych środków. Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący przekazuje do Referatu Finansowego w celu wpisania do ewidencji Urzędu Gminy przejętego składnika majątku. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji Komisji.
5.        Po przejęciu środka trwałego w skład mienia komunalnego Gminy Damnica Komisja dokona jego przekazania do majątku Zespołu Szkół w Damnicy.
6.        Dokumentem niezbędnym do przekazania środka trwałego będzie PT.
 
§ 5
 
Podstawę do wpisania do ewidencji księgowej przyjętych środków trwałych i składników majątku jest dokumentacja wynikająca z instrukcji inwentaryzacyjnej.
 
§ 6
 
Wykonywanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.
 
§7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7585037

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X