☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 119/2009 z dnia 16 listopada 2009r w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Damnica.

 

 
Zarządzenie Nr 119/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 16 listopada 2009r.
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Damnica.
 
       Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.), 
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 03.01.2005 r.
Plan Kont dla Budżetu gminy w części A Wykaz kont bilansowych dodaje się konto:
 
        139 – środki z Funduszu Pracy
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA KONTA
 
Konto 139 służy do ewidencji środków pieniężnych Funduszu Pracy z przeznaczeniem           na dofinansowanie kasztów
 kształcenia pracowników młodocianych.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływ środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy przekazanych przez wojewodę.
Na stronie Ma ujmuje się przelew środków na rachunek pracodawcy na podstawie decyzji          o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych – przekaz środków na rachunek wydatków Urzędu Gminy Damnica.
Na koniec roku konto 139 nie wykazuje salda.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2009r.
 
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7585036

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X