☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy

Kierownictwo urzędu - Wójt


Wójtem Gminy

jest

mgr Andrzej Kordylas

tel. służbowy: (059) 848-44-30

 

1.  Wójt jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2.  Wójt, na mocy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i posiada uprawnienia do dokonywania wszelkich czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
3.  Zakres zadań i kompetencji wójta obejmuje:
1)   kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)   zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;  
3)   udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji Wójta;
4)   pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;
5)   wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych;
6)   udzielanie pełnomocnictw procesowych;
7)   prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
8)   wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania;
  9)   realizacja czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
10)   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa, Regulaminem organizacyjnym oraz uchwałami Rady;
11)   zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
12)   emitowanie papierów wartościowych, w upoważnień udzielonych przez organ uchwałodawczy Gminy
  13)   dokonywanie wydatków budżetowych;
  14)   dysponowania rezerwami budżetu gminy;
15)   ogłaszanie przetargów;
16)   ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,
17)  utrzymywanie więzi ze społeczeństwem, w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa – zasięganie opinii mieszkańców, organizacji i środowisk lokalnych oraz  informowanie o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej gminy.
 4. Wójtowi bezpośrednio podlegają:
1)   Zastępca Wójta,
2)   Sekretarz Gminy,
3)   Skarbnik Gminy,
4)   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
5)   Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
6)   Pełnomocnik ds. informacji niejawnych,
7)   Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej,
8)   samodzielne stanowiska ds.:
a) oświaty,
b) kontroli zarządczej,
c) zarządzania kryzysowego i ochrony danych osobowych,
    9)   zespół ds. inwestycji, w skład którego wchodzą samodzielne stanowiska ds.:
    a) inwestycji i budownictwa,
    b) pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych,
    c) zamówień oraz promocji i współpracy z organizacjami.
    5.  Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
6.  Pod nieobecność Wójta, decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Zastępca Wójta, pod nieobecność Wójta i Zastępcy Wójta - Sekretarz Gminy..
7.  Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.    

 

Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02)
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2010-01-06 12:26:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02 11:42:03)

 
 
liczba odwiedzin: 7670813

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X