☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku

 

Zarządzenie Nr  6/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 3 lutego 2010 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych  przeznaczonych do wydzierżawienia
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zmianami z: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568; z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116 poz.1203, ; z 2005 roku Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457; z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420) ) oraz art.25 ust.1 i art. 35   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami   z 2004 roku Nr 281 poz.2782,z 205 roku Nr 130 poz.1087,Nr 169 poz.1420,Nr 175 poz.1459 ,z2006 roku Nr 220 poa.1601 i 1600, z 2007 roku Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 220 pz 1412 , z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz.335 i 340, Nr 98 poz.817, Nr 161 poz.1279 i 1281 , Nr 206 poz.1590 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Damnica przeznaczonych do wydzierżawienia na okres  3 lat .
  2. Treść wykazu stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
  3. Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości zostanie ogłoszony przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości .
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami rolnictwa i drogownictwa.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 

WÓJT

mgr Maria Janusz


 

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-02-03 14:03:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 315