☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 143/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. przejmowania środków trwałych do majątku komunalnego Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 143/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 31 grudnia 2009 roku
 
w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. przejmowania środków trwałych do majątku komunalnego Gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 159 ze zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 230, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 102 poz. 1056, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 nr 48 poz. 327, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 )
zarządza się co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję do spraw przejęcia środka trwałego: Zasilanie energetyczne boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy do zasobów mienia komunalnego Gminy Damnica w następującym składzie:
 
1.         Piotr Krupiński         - przewodniczący
2.         Robert Nowak          - członek
3.         Izabella Tomala         - członek
 
§2
Do zadań w/w Komisji należą wszystkie sprawy związane z przejęciem środka trwałego do zasobów mienia komunalnego Gminy Damnica.
 
§3
Podstawą rozpoczęcia przyjęcia jest wypełnienie przez osobę odpowiedzialną merytorycznie wniosku - wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z wyszczególnieniem opisu przejmowanego wyposażenia lub innych składników mienia komunalnego.
 
§4
1.Komisja sporządza protokół przejęcia środka trwałego.
2. Protokół przejęcia sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia), oddzielnie dla każdego rodzaju przyjmowanego środka trwałego oraz innych składników majątkowych przyjmowanych do zasobu mienia komunalnego.
3. Po przyjęciu przewodniczący Komisji przekazuje jeden egzemplarz protokołu osobie, która będzie dysponowała składnikiem majątku w celu dopełnienia przez tę osobę obowiązku uaktualnienia ewidencji tych środków. Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący przekazuje do Referatu Finansowego w celu wpisania do ewidencji Urzędu Gminy przejętego składnika majątku. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji Komisji.
 
§5
Podstawę do wpisania do ewidencji księgowej przyjętych środków trwałych i składników majątku jest dokumentacja wynikająca z instrukcji inwentaryzacyjnej.
 


 
§7
Wykonywanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.
 
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Wójt
 
mgr Maria Janusz
 

 
 
liczba odwiedzin: 7659446

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X