☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 7/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 3 lutego 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia  27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale oraz przeniesienia z rezerwy celowej kwoty 1 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 
DOCHODY OGÓŁEM: 16 338 953 zł
WYDATKI OGÓŁEM: 19 298 060 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 2 863 296 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 2 863 296 zł
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    UZASADNIENIE
 
 
1. Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na wypłatę ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych, oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na paliwo do ciągników (związane z odśnieżaniem dróg gminnych).
2. Dokonuje się przeniesienia kwoty 1 000 zł z rezerwy celowej na zarządzeanie kryzysowe. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznośćią zakupu worków na pich w celu zabezpieczenia nieruchomości przed zalaniem w sytuacji wystąpienia powodzi spowodowanej nagłym topnieniem śniegu.
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7578320

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X