☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 23 marca  2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 

 Zarządzenie Nr  19  / 2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 marca  2010 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz.1111, Nr 223   poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241 ); art. 34 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.6   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U.  z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601,  z 2007 roku Nr 69 poz. 468 , Nr 173 poz. 1218,z 2008 roku Nr Nr 59 poz. 369,Nr 220 poz.1412, z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 42poz.335 i 340,Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 179 i 1281, Nr 206 poz.1590 ) i uchwały Rady Gminy Damnica NrXL/298/09  z dnia  29 września 2009  roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 
zarządzam co następuje:
                                                                           § 1
1. Ogłaszam sprzedaż  bezprzetargową w celu   poprawy warunków zagospodarowania działki przylegającej następującej nieruchomości:
·        Nieruchomość gruntowa oznaczona nr  44/5 o pow. 0,0291 ha położona w obrębie geodezyjnym Sąborze KW 35329
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi  ds. gospodarki nieruchomościami ,rolnictwa i drogownictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
                                                                                                                            załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr  19 /2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 marca 2010 roku
OGŁOSZENIE
  w sprawie wykazu sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanej w drodze bezprzetargowej  z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
             Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 , z 2005 roku  Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz.1600 i 1601, z 2007 roku Nr 69 poz. 468 , Nr 173 poz. 1218,z 2008 roku Nr Nr 59 poz. 369,Nr 220  poz.1412, z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 42poz.335 i 340,Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 179 i 1281, Nr 206 poz.159) Wójt Gminy ogłasza co następuje:
do sprzedaży przeznaczona została następująca nieruchomość:
 OPIS NIERUCHOMOŚCI:
DZIAŁKA NR 44/5 –obręb geodezyjny Sąborze
·        Nieruchomość gruntowa położona w obrębie geodezyjnym Sąborze , oznaczona w ewidencji gruntów nr 44/5 o pow. 0,0291 ha w tym B-0,0291 ha , KW 34751
·        Działka znajduje się w miejscowości Sąborze ,nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej , od drogi publicznej oddzielona jest działką Nr 44/4 na , której rzecz jest zbywana . Działka położona jest pomiędzy nieruchomościami  zabudowanymi zabudową  mieszkalną  siedliskową oraz gruntami użytkowanymi rolniczo .  Kształt działki  regularny, dogodny do zabudowy, infrastruktura techniczna  dostępna dla  nieruchomości – woda i energia  elektryczna.
·        Nieruchomość zabudowana  jest  budynkiem gospodarczym stanowiącym własność właściciela działki 44/4.
·         W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako teren zabudowany.
·      cena  nieruchomości   -4 600 zł
 WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD DNIA 24  marca 2010  ROKU DO DNIA  13  kwietnia 2010 ROKU.
              Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy Damnica dokona zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej  na poprawę warunków zagospodarowania działki przylegającej .
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2010-03-25 11:13:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2010-03-25 11:15:06)

 
 
liczba odwiedzin: 7671424

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X