☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 

Zarządzenie Nr 20 / 2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 marca 2010 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 34 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt.5ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: art. 34 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U.  z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601,  z 2007 roku Nr 69 poz. 468 , Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr Nr 59 poz. 369,Nr 220 poz.1412, z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 42poz.335 i 340,Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 179 i 1281, Nr 206 poz.1590 ) i uchwały Rady Gminy Damnica Nr XL/298/09  z dnia  29 września 2009  roku w
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Ogłaszam sprzedaż bezprzetargową na rzecz użytkownika wieczystego następującej nieruchomości:
·         Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr 28 o pow. 0,1000ha położona w obrębie geodezyjnym Dąbrówka– KW 35329
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami ,rolnictwa i drogownictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
                                                          
  

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20 /2010
                                                                                                                  Wójta Gminy Damnica
 z dnia 23 marca 2010 roku.
GNiR 7145/ / 10
OGŁOSZENIE
 
 w sprawie wykazu sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanej w drodze bezprzetargowej z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 , z 2005 roku Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz.1600 i 1601, z 2007 rokuNr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr Nr 59 poz. 369,Nr 220 poz.1412, z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 42poz.335 i 340,Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 179 i 1281, Nr 206 poz.1590 ) i uchwały Rady Gminy Damnica Nr XLVII/323/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
Wójt Gminy ogłasza co następuje:
do sprzedaży przeznaczona została następująca nieruchomość:
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
DZIAŁKA NR 28 –obręb geodezyjny Dąbrówka
·         Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie geodezyjnymDąbrówka , oznaczona w ewidencji gruntów nr 28 o pow. 0,1000 ha w tym B-0,1000 ha KW 35329
·         Działka znajduje się w miejscowości Dąbrówka przy utwardzonej asfaltowej drodze gminnej ,sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi zabudową mieszkalną siedliskową . Kształt działki regularny, dogodny do zabudowy, infrastruktura techniczna dostępna dla nieruchomości – woda i energia elektryczna.
·         Nieruchomość zabudowana jest obiektem sklepowym, który nie podlega wycenie.
·          W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako teren zabudowany.
·         Wartość nieruchomości   -12 480,00 zł po uwzględnieniu czynników mających wpływ   na zmianę prawa użytkowania wieczystego w prawo własność do zapłaty pozostaje kwota 4742,00 zł
 
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD DNIA 24  marca 2010  roku do dnia  13 kwietnia 2010 roku
 
            Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy Damnica dokona zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2010-03-25 11:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 206