☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 

 Zarządzenie Nr   21 / 2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 marca 2010 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241); art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U. z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 59 poz. 369,Nr 220 poz.1412, z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 42 poz.335 i 340,Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 179 i 1281, Nr 206 poz.1590 )  oraz   §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207 poz.2108) i uchwał Rady Gminy Damnica : XXI/206/08 z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie    zbycia nieruchomości i Nr XLVII/324/10  z dnia 3 marca 2010  roku w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Ogłaszam sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego następującej nieruchomości:
·         Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 99/2 o pow. 0,1903ha położona w obrębie geodezyjnym Dąbrówka– KW 3393
·         Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona Nr 9/1 o pow. 4,66 ha położona w obrębie geodezyjnym Dąbrówka - KW SL1S00095108/8
·         Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona Nr 3/12 o pow. 0,8134 ha położona w obrębie geodezyjnym Bobrowniki KW SL1S 00060606/5
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi  ds. gospodarki nieruchomościami ,rolnictwa i drogownictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
                                                           Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21 /2010
                                                                                                                  Wójta Gminy Damnica
 z dnia 23 marca 2010 roku.
GNiR 7145/  / 108
OGŁOSZENIE
 
 w sprawie wykazu sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 , z 2005 roku Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz.1600 i 1601, z 2007 rokuNr 173 poz. 1218)
Wójt Gminy ogłasza co następuje:
do sprzedaży przeznaczone zostały następujące nieruchomość:
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
DZIAŁKA NR 99/2 –obręb geodezyjny Dąbrówka
·         Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie geodezyjnymDąbrówka , oznaczona w ewidencji gruntów nr  99/2 o pow. 0,1903 ha w tym R IIIb – 0,1903 ha, KW 3393
·         Działka znajduje się w miejscowości Dąbrówka przy nieutwardzonej drodze gminnej ,sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi zabudową mieszkalną siedliskową   oraz z gruntami użytkowanymi rolniczo. Według aktualnego sposobu użytkowania jest to grunt rolny obecnie nie uprawiany.
·          W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako teren położony na pograniczu obszarów oznaczonych jako użytki rolne.
·         Cena nieruchomości   - 3 086,00 zł
DZIAŁKA NR 9/1 – obręb geodezyjny Dąbrówka
·         Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie geodezyjnymDąbrówka , oznaczona w ewidencji gruntów nr  9/1 o pow. 4,66 ha w tym R IIIa - 3,88 ha, R IV b – 0,78 ha, KW SL1S 00095108/8
·         Działka znajduje się w miejscowości Dąbrówka przy nieutwardzonej drodze gminnej ,sąsiaduje z gruntami użytkowanymi rolniczo. Według aktualnego sposobu użytkowania jest to grunt rolny obecnie nie uprawiany , porośnięty brzozami -samosiejkami.
·          W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako teren  rolny.
·         Cena   nieruchomości   -66 966,00 zł
DZIAŁKA NR 3/12   - obręb geodezyjny Bobrowniki
·         Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie geodezyjnymBobrowniki , oznaczona w ewidencji gruntów nr  3/12 o pow. 0,8134 ha w tym RIVb- 0,1546 ha, Ł – IV 0,6588 ha, KW SL1S 00060606/5
·         Działka znajduje się w miejscowości Bobrowniki przy utwardzonej drodze powiatowej – Mianowice – Główczyce  nieruchomościami zabudowanymi zabudową mieszkalną ,sąsiaduje z siedliskową  oraz z gruntami użytkowanymi rolniczo. Według aktualnego sposobu użytkowania jest to grunt rolny- łąka ,częściowo zakrzaczony.
·          W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako teren położony na pograniczu obszarów oznaczonych jako użytki rolne.
·         Cena nieruchomości   -14 076, 00 zł
 
 
 
 
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD DNIA 24  marca 2010  ROKU DO DNIA  13 kwietnia 2010 ROKU.
 
            Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy Damnica dokona zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
 
 
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2010-03-25 11:20:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2010-03-25 11:21:15)

 
 
liczba odwiedzin: 7671398

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X