☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 9/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 19 lutego 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 158 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 158 700 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale oraz przeniesienia z rezerwy celowej kwoty 1 000 zł oraz rezerwy ogólnej kwoty 8 006 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
DOCHODY OGÓŁEM: 16 497 653 zł
WYDATKI OGÓŁEM: 19 456 760 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 2 861 996 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 2 861 996 zł
 
§ 6
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
Wójt
mgr Maria Janusz 
 

 
  
 UZASADNIENIE
 
1. Dokonuje się zwiększenia dotacji na rok 2010 z rezerwy celowej w dziale 852, rozdziele 85295 o kwotę 160 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 2/3/2010 z dnia 26 stycznia 2010r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Pismo z dnia 27.01.2010r. znak FB.I-3050/9/PE/2010.
 
2. Dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na rok 2010 związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdziele 85228 o kwotę 1 300 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 6/2010 z dnia 9 lutego 2010r. z przeznaczeniem usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pismo z dnia 11.02.2010r. znak FB.I-3050/12/EP/2010.
 
3. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w dziale w związku z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań z tytułu remontu dachu i rynien oraz w celeu zabezpieczenia środków finansowych na umowy zlecenie dla opiekunki społecznej.
 
4. Dokonuje się przeniesienia kwoty 1 000 zł z rezerwy celowej na zarządzeanie kryzysowe w celu zakupu piachu i dostawy piachu. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia nieruchomości przed zalaniem w sytuacji wystąpienia powodzi spowodowanej nagłym topnieniem śniegu.
 
5. Dokonuje się przeniesienia kwoty 8 006 zł z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków finansowych na Porozumienia z Gminą Miejską Słupsk na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci (6 osób) z gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli w miescie Słupsk.
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7648477

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X