☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn.: "Najładniejsza posesja w gminie Damnica w 2010 roku" i powołania komisji konkursowej

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
 
W sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pt: „NAJŁADNIEJSZA POSESJA W GMINIE DAMNICA W 2010 ROKU”
 
        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i poz. 146) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami z 2005 roku Nr 180 poz. 1495, z 2006 roku Nr 144 poz. 1042, z 2008 roku Nr 223 poz. 1464, z 2009 roku Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664) Wójt Gminy Damnica zarządza, co następuje:
 
§ 1
  1. Ogłasza się konkurs na „Najładniejszą posesję w Gminie Damnica w 2010 roku”. ( Deklaracja zgłoszenia udziału - załącznik nr 1)
  2. Konkurs odbywać się będzie w następujących kategoriach:
• posesja wiejska rolnicza,
• posesja zabudowana domem jednorodzinnym,
• posesja, na której prowadzona jest działalność gospodarcza,
• balkony,
• najładniejsza wieś.
 
  1. Czas trwania konkursu od 1 czerwca 2010 roku do dnia 15 sierpnia 2010 roku.
 
§ 2
  1. Powołuje się Komisję konkursową w składzie:
       Przewodniczący Komisji – Paweł Lewandowski. - przedstawiciel Urzędu Gminy w Damnicy
       Członkowie Komisji:
• Ewa Gartych – Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rolniczego Gdańsku Oddział w Strzelinie,
• Ewa Gerula - radna Rady Gminy Damnica,
• Piotr Krupiński - Urząd Gminy w Damnica
• Magdalena Ratajczak – Urząd Gminy w Damnicy
  1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny punktowej nieruchomości zgłoszonych do konkursu „Najładniejsza posesja w Gminie Damnica w 2010 roku” i przedstawienie wyników konkursu organizatorowi.
  2. Komisja kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia wyników konkursu.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
§ 4
Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podpisania.
 

Wójt

mgr Maria Janusz


 

 
 
...................................................                                                                                               ........................................
(imię i nazwisko zgłaszającego)
..................................................
.................................................
(adres)
 
DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA „NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE DAMNICA W 2010 ROKU
 
Deklaruję swój udział w konkursie na „Najładniejszą posesję w Gminie Damnica w 2010 roku” w kategorii:
? posesja wiejska rolnicza,
? posesja zabudowana domem jednorodzinnym,
? posesja, na której prowadzona jest działalność gospodarcza,
? balkony,
? najładniejsza wieś.
Właściwa kategorię proszę zaznaczyć.
Posesja Nr............... położona we wsi.............................................................................................
Posesja Nr.................położona we wsi............................................................................................
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej................................................................................
Balkon w budynku wielorodzinnym Nr............lokal Nr.............w miejscowości................................
 
Wieś.......................................................Sołectwo...........................................................................
 
W 2010 roku planuję/planujemy:
 
1. wybudować następujące urządzenia służące ochronie:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. wykonać następujące prace dotyczące estetyki zabudowy:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. wykonać następujące prace w zakresie estetyki posesji:
a) w obejściu:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b)
 
b) w części rekreacyjno – ozdobnej:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
c) wykonać następujące prace porządkowe:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
.................................
 
(podpis, -y)
 
 

 
 
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE DAMNICA W 2010 ROKU
 
  1. CEL KONKURSU:
 
Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu gminy Damnica oraz zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom. Konkurs poprzez współzawodnictwo, ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek gminy. Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:
• nadanie zagrodom rolniczym i budynkom jednorodzinnym estetycznego wyglądu,
• uporządkowanie terenów podwórek, usunięcie szpecących elementów i obiektów,
• zakładanie i wyeksponowanie ogrodów kwiatowych, rabat, trawników przy domach jednorodzinnych,
• dekorowanie balkonów i parapetów okiennych kwiatami,
• utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji,
• konserwację elewacji budynków i utrzymanie ogrodzeń w należytym stanie.
 
  1. ORGANIZATOR KONKURSU:
 
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Damnica.
 
  1. WARUNKI KONKURSU:
 
Konkurs przebiega w pięciu kategoriach:
• posesja wiejska rolnicza,
• posesja zabudowana domem jednorodzinnym,
• posesja, na której prowadzona jest działalność gospodarcza,
• balkony,
• najładniejsza wieś.
Komisja może przyznać nagrodę specjalną za „Najbardziej oryginalny element ozdobny na posesji”.
Druki zgłoszenia udziału w konkursie wydawane i przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Damnica – pokój Nr 8 do dnia 30 czerwca 2010 r. Zgłoszenia składają:
• właściciele lub użytkownicy nieruchomości,
• sołtysi wsi.
Komisja konkursowa może również samodzielnie wytypować nieruchomość do udziału w konkursie, jeśli nie zgłosił jej właściciel lub użytkownik, a posesja jest zadbana i się wyróżnia na tle innych.
Właściciel lub użytkownik nieruchomości, składając zgłoszenie do konkursu, akceptuje jego warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.
Zdobycie I –III miejsca w konkursie w 2008 - 2009 r. powoduje brak możliwości udziału w konkursie przez okres kolejnych dwóch lat.
Konkurs trwać będzie od 1 czerwca 2010 r. do 15 sierpnia 2010 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu Gminnego Święta Plonów.
 
 
 
 
 
 
  1. KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA
POSESJA WIEJSKA ROLNICZA – maks. 50 pkt
 
 

Lp.
KRYTERIA
PUNKTACJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
Wygląd ogólny.
Stan techniczny i estetyka budynku.
Oddzielenie ogrodu i wybiegu dla zwierząt od podwórza.
Lokalizacja gnojownika, zbiornika na gnojowice, zabezpieczenie śmietnika.
Stan zieleni – część wypoczynkowo – ozdobna.
Ogrodzenie – płoty, żywopłoty.
1 – 10
1 -10
1 – 8
1 -1 0
 
1 – 8
1 - 4

 
 
POSESJA ZABUDOWANA DOMEM JEDNORODZINNYM – maks. 40 pkt
 
 

Lp.
KRYTERIA
PUNKTACJA
1.
2.
3.
4.
5.
 
Wygląd ogólny.
Stan techniczny i estetyka budynku.
Lokalizacja śmietnika, szamba, kompostownika.
Stan zieleni – część wypoczynkowo – ozdobna.
Ogrodzenie – płoty, żywopłoty.
1 – 10
1 -10
1 –5
1 -1 0
1 - 5
 

 
 
POSESJA, NA KTÓREJ PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – maks. 45 pkt.
 
 

Lp.
KRYTERIA
PUNKTACJA
1.
2.
3.
 
4.
5.
 
Wygląd ogólny.
Stan techniczny i estetyka budynku.
Porządek na zapleczu i posesji (miejsce gromadzenia odpadów, pojemniki, kontenery, lokalizacja śmietnika, szamba).
Stan zieleni (dobór roślinności).
Ogrodzenie – płoty, żywopłoty.
1 – 10
1 -10
1 -1 5
 
1 – 5
1 - 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALKONY– maks. 15 pkt.
 
 

Lp.
KRYTERIA
PUNKTACJA
1.
2.
3.
 
 
Wygląd ogólny.
Czystość, malowanie, elewacja.
Ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności).
1 – 5
1 -5
1 - 5

 
 
NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ – maks. 70 pkt.
 
 

Lp.
KRYTERIA
PUNKTACJA
1.
2.
3.
 
4.
5.
6.
 
Wygląd ogólny.
Stan techniczny i estetyka budynku.
Porządek na posesjach (miejsce gromadzenia odpadów, pojemniki, kontenery, lokalizacja śmietników, szamb).
Stan zieleni – część wypoczynkowo – ozdobna na posesjach.
Ogrodzenie – płoty, żywopłoty.
Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych – stan zieleni, estetyka.
1 – 10
1 -10
1 – 15
 
1 – 10
1 – 10
1 - 15

 
 
Na podstawie zdobytych punktów zostaną sporządzone listy zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci krzewów ozdobnych bądź też artykułów ogrodniczych.
Ostateczny przydział nagród i ich wysokość pozostaje w gestii Komisji Konkursowej, dopuszcza się możliwość przydzielenia równorzędnych lokat w poszczególnych kategoriach oraz możliwość przyznania wyróżnień.
 
 
WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 
 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7578220

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X