☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku

 

Zarządzenie Nr 25/2010

Wójta Gminy Damnica

z dnia 7 kwietnia 2010r.


 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok


 


 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok


 

zarządza się, co następuje:


 

§ 1


 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 134 290 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


 

§ 2


 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 134 290 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


 

§ 3


 

Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:


 

DOCHODY OGÓŁEM: 16 539 858 zł

WYDATKI OGÓŁEM: 19 908 074 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 2 861 996 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 2 861 996 zł


 

§ 4


 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.


 

§ 5


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Maria Janusz
 
 


 

UZASADNIENIE


 

1. Dokonuje się w rozdziale 85219 zwiększenia po stronie dochodów (dotacja) i wydatków o kwotę 4 480 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 16/24/2010 z dnia 25 marca 2010r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnioneho w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 - pismo z dnia 26.03.2010r. znak FB.I-3050/24/PE/2010.


 

2. Dokonuje się w rozdziale 85415 zwiękseznia po stronie dochodów (dotacja) i wydatków o kwotę 129 810 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 14/31/2010 z dnia 25 marca 2010r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty - pismo z dnia 26.03.2010r. znak FB.I-3050/23/MS/2010.


 

Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-05-18 12:45:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 291