☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu gminy za rok 2009

 

Zarządzenie Nr 45/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 26 maja 2010r.
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu gminy za rok 2009
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz U        z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:
1Wykonanie budżetu Gminy Damnica za rok 2009, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki.
2Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2.
3Kwotę wymagalnych zobowiązań.
4Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
5Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji.
6Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
7Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
 
§ 2
 
Budżet Gminy za 2009 rok zamyka się kwotami:
 
1Po stronie dochodów: plan 17 552 143 zł                                   wykonanie 17 417 490,03 zł
 
w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
plan  3 502 349 zł                                      wykonanie 3 474 633,96 zł
      
 
1Po stronie wydatków: plan 18 391 375 zł                                   wykonanie 17 414 859,75 zł
 
w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
plan 3 502 349 zł                                       wykonanie 3 474 633,96 zł
 
3. Budżet Gminy zamyka się nadwyżką w kwocie:
                                        plan:  - 839 232 zł                                       wykonanie: + 2 630,28 zł
 
§ 3
 
Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynosi 136 946,27 zł
 
§ 4
 
Kwota wymagalnych zobowiązań wynikających z art. 72 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych wynosi 0,00 zł.
 
§ 5
 
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł.
Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 308 312,40 zł.
 
§ 6
 
Gmina Damnica w 2009 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.
 
§ 7
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 8
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 9
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.
 
§ 10
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
 
liczba odwiedzin: 7648436

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X