☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 16 czerwca 2010 roku
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.19 ust.2 i 3, art.20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), zarządza się co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach gminy Damnica”
 
1.      Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji
2.      Robert Huras – Członek Komisji;
3.      Magdalena Ratajczak – Członek Komisji
 
§2
Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:
1.      Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2.      Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .
3.      Dokonanie oceny złożonych ofert :
·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4.      Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie odwołań.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Paweł Lewandowski
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-06-17 14:49:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 18