☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku

 

                                                                                                           
Zarządzenie Nr 54 /2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia  14 czerwca  2010 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do dzierżawy nieruchomości z zasobów
 mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1475 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) ; art. 35 u stawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 zmiany: Dz. U. z 2004 roku Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 ,z 2007 roku Dz.U Nr 69 poz. 468 Nr 173 poz. 1218, z 2008   roku Nr 59 poz. 369 , Nr 220 poz.1412, z 2009 roku Nr 19 poz. 100,Nr 42 poz. 335, i 340,Nr 98 poz.817 ,Nr 161 poz.1279 i 1281,Nr 206 poz. 1590, z 2010 Nr 28 poz.146 ) ,   § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 roku nr 207 poz. 2108) oraz Uchwały NrXLV/310/09 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia na okres powyżej lat 3 dzierżawy   nieruchomości gminnych    zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
 
Ogłasza się wykaz   nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:
·         Nieruchomość niezabudowana oznaczona     - Nr 208 o pow.0,7000ha w miejscowość Bięcino księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości KW 33428
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami,  rolnictwa i drogownictwa.
  
 § 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-06-18 08:43:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 453