☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 49/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 7 czerwca 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 5 691 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 5 691 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 691 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 
 

DOCHODY OGÓŁEM:
17 254 792 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
20 743 037 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 248 219 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 248 219 zł

 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
mgr Maria Janusz
 
 

 
 UZASADNIENIE
 
1. W dziale 600 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się przesunięcia w ramach działu środków finansowych jednostki w celu zakupu usług koparko - ładowarki oraz usług zwiazane z remontem dróg.
 
2. W dziale 700 – dokonuję się przesunięcia w ramach działu w celu zabezpieczenia środków na wniesienie opłat sądowych w związku z wpisami do ksiąg wieczystych hipotek przymusowych.
 
3. W dziale 750 – dokonuję się przesunięcia w ramach działu w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pocztowych, oraz opłaty roczne za przedłużenie licencji do programów w księgowości i na stanowiskach merytorycznych.
 
4. W dziale 751 - dokonuje się zwiększenia dotacji na rok 2010 z rezerwy celowej o kwotę 5691zł na podstawie informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego znak ZF-3101-29/10 z dnia 12 maja 2010r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Wydatki na I turę - 3 870 zł, II - tura 1 821 zł. Pismo z dnia 14.05.2010r. znak DSŁ 3101-10/10.
 
5. W dziale 754 – dokonuję się przesunięcia w ramach działu w celu zabezpieczenia środków na zakup bieżące remonty i konserwację sprzętu pożarniczego i samochodu OSP.
 
6. W dziale 757 – dokonuję się przesunięcia w ramach działu w celu dostosowania budżetu na 2010 rok do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 
7. W dziele 801 – na wniosek Szkoły Podstawowej w Domaradzu oraz Zespołu Szkół w Damnicy dokonuje sią przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na podpisane umowy na przedłużenie licenci na następny rok na oprogramowanie do księgowości oraz umowy zlecenie dla informatyka sprawującego bieżącą kontrolę nad oprogramowaniem w dziele ksiegowości.  
 
8. W dziale 900 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się przesunięcia w ramach działu środków finansowych jednostki w celu zabezpieczenie środków na usuwanie awarii w oczyszczalniach ścieków na terenie gminy, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup środków czystości, wypłatę odprawy pośmiertnej za pracownika ZGK, zakup części do ciągnika, żyłek do kosiarek materiałów do prac gospodarczych oraz zakup nowej kosiarki, naprawa samochodu Fiat Ducato oraz naprawa starych kosiarek.
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2010-06-18 14:33:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2010-06-18 14:42:26)

 
 
liczba odwiedzin: 7671412

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X