☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku

 

 ZARZĄDZENIE NR  59/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 23 czerwca 2010  roku
 
w sprawie   powołania Komisji Przetargowej
 
      Na   podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst   jednolity : Dz. U. z 2001  Nr 142   poz.1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113   poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ,Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172    poz. 1441, Nr 175 poz. poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111,Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr Nr 52 poz.420,Nr 157poz.1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142 )  oraz § 8 pkt.ust.1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 )
 
                                                  z a r z ą d z a m, co   n a s t ę p u j e:
 
§ 1
 
Dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia komunalnego
powołuję Komisję   Przetargową w następującym składzie:
 
1.      Maria Boryła               -    Przewodniczący Komisji
2.      Robert Huras       -    członek
3.      Piotr Krupiński     -    członek
4.      Paweł Lewandowski - członek
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji przetargowej.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-06-25 11:56:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 155