☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 72/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 lipca 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 83 750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 83 750 zł oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
17 497 267,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
20 835 378,00 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 261 207,00 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 261 207,00 zł

 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz 
 

 
 
 
UZASADNIENIE
 
1. W dziale 600 – dokonuje się zwiększenia dotacji na rok 2010 określonej w planie finansowym terenowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 rok o kwotę 80 000 zł Dotacja została przyznana gminie przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 630/321/10 z dn. 25 maja 2010r. z przeznaczeniem na modernizację drogi tramsportu rolnego w obrębie geodezyjnym Zagórzyca, na działce nr 24 i 104. Pismo z dnia 09.06.2010r. znak DROŚ.R.KV.3041-85/10 z dn. 09.06.2010r. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 80 000 zł z gróg gminnych w celu zabezpieczenia wkłady własnego.
 
2. W dziale 801 - na wniosek Zespołu Szkół w Damnie dokonuje się przeniesienia między paragrafami w dziale w celu realizacji zaleceń pokontrolnych SANEPID-u. W ramach tych środków zostanie wykonany magazynek sportowy, pomalowana zostanie klatka schodowa oraz zakupione zostaną pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością placówki.
 
3. W dziele 801 - na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia środków na szkolenie 3 kierowców związanych z dowozem uczniów do szkół.
 
4. W dziale 852 – dokonuję się zwiększenia o 3 750 zł plan dotacji na rok 2010 z rezerwy celowej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 50/93/2010 z dnia 14 lipca 2010r. w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w śrosowisku w roku 2010. Pismo z dnia 16.07.2010r. znak FB.I-3050/74/PE/2010.
 
5. W dziale 900 - na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia środków na paliwo do ciągników kosiarek, Fiata Ducato, oraz na zakup części i materiałów eksploatacyjnych do posaidanego przez ZGK sprzętu.
 
6. W dziale 926 – dokonuję się przesunięcia środków z przeznaczeniem na promocję przedsięwzięcia realizowanego z RPO w ramach działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, kóre określone zostały w składanym wniosku aplikacyjnym. Zgodnie z podpisaną umową benificjent jest zobowiazany do postawienia 7 tablic informacyjnych na miejscach placów budowy, przekazania infomacji do pracy lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu. 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7569160

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X