☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 85/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 24 września 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia        27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
17 560 753,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
20 898 864,00 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 262 693,00 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 262 693,00 zł

 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz

 
UZASADNIENIE
 
1. W dziale 400 - dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy przeniesień między paragrafami w dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów używanych przy awaryjnych naprawach sieci wodociągowych.
 
2. W dziele 801 – na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy, Zespołu Szkół w Damnie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje sią przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na dokonywanie bieżących płatności z tytułu usług telefonii stacjonarnej, opłaty składek ZUS od wynagrodzeń, wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia, wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży, zakup paliwa do autobusów i Opla Vivaro.
 
3. W dziele 854 – dokonuje się przesunięcia pomiędzy dysponentami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę przez szkoły dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w II klasie gimnazjum.
 
4. W dziele 900 - na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się przesunięcia w ramach działu w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków, zakup paliwa do ciągników.
 
5. W dziele 921 - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów dla sołectwa w celu wykoania remontu świetlicy.

 
 
liczba odwiedzin: 7590696

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X