☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 90/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 15 października 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia             27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia                 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
17 610 862,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
21 041 867,00 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 262 693,00 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 262 693,00 zł

 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
 
UZASADNIENIE
 
1. W dziale 750 - dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Urzędu Gminy.
 
2. W dziele 801 – na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy dokonuje się przesunięcia w ramach działu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność placówki – zwrot kosztów delegacji służbowych.
 
3. W dziele 851 – na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród na konkursy, wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia profilaktyczne, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć w świetlicach.
 
4. W dziele 852 – na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera, opłacenie usług monitoring, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, zakup licencji na programy komputerowe, opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób uprawnionych do objęcia ubezpieczeniem, opłacenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez komorników wobec dłużników alimentacyjnych.
 
5. W dziele 853 – na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z harmonogramem i szczegółowymi wytycznymi instytucji pośredniczącej.
 
6. W dziale 900 - dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą zadań realizowanych na rzecz gminy.
 

 
 
liczba odwiedzin: 7569092

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X