☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 95/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji w sprawie "Programu współpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2011"

 

Zarządzenie nr 95/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 października 2010 r.
 
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji w sprawie „Programu współpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2011”
 
Na podstawie § 3 i §8 uchwały Nr LIV/374/10  Rady Gminy Damnica z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego prowadzącymi działalność na terenie Gminy Damnica.
§2
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2011”
§3
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 28 października do 5  listopada 2010 r.
§4
1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Damnica w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica w celu wyrażenia opinii. Formularz zgłaszania opinii zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP Gminy Damnica i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica.
2. Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do 5 listopada 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica, przesłać na adres pocztowy Urzędu Gminy lub adres elektroniczny: ug@damnica.pl. wpisując w treść wiadomości „Formularz zgłaszania opinii”. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową liczy się stempel wpływu do urzędu gminy.
3. Wzór formularza zgłoszenia opinii stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
 
§5
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik na stanowisku ds. pozyskiwania środków unijnych.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
Załącznik do Zarządzenia nr 95/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 października 2010 r.
 
 
FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII
 
Zapraszamy do składania opinii do projektu „Programu współpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na 2011 rok ” w ramach szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 

Formularz uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
Dane podmiotu zgłaszającego propozycje
Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3
 
 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej/ status zgłaszającego w organizacji
 
 
Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail)
 
 
Uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
Paragraf Programu
(proszę szczegółowo wskazać
ustęp i punkt)
Uzasadnienie
Cele
 
 
 
 
Zasady współpracy
 
 
 
 
Przedmiot współpracy
 
 
 
 
Formy współpracy
 
 
 
 
Priorytety w realizacji zadań publicznych
 
 
 
 
Inne propozycje
 
 
 
 
Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje
 
 

 

 
 
liczba odwiedzin: 7578283

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X