☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 93/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 21 października 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 20 338 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o 20 338 zł orazprzeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zwiększenia o 20 338 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
17 631 200,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
21 062 205,00 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 283 031,00 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 283 031,00 zł

 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

 
 
UZASADNIENIE
 
1. W dziale 750 – dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w celu opłacenia składki OC, AC, NW za samochód osobowy Dacia Logan oraz dokonania bieżących płatności za usługi zwizązane z promocja gminy.
 
2. W dziale 751 – dokonuje się zwiększenia dotacji na rok 2010 określonej w ustawie budżetowej na 2010 rok o kwotę 20 338 zł na podstawie informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku znak DSŁ 3101-35/10 z dnia 14.10.2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygtowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 
3. W dziale 801 - na wniosek ZS w Damnicy dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych do przedszkola, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, opłaty za wodę i ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za usługi ochrona mienia, przewozy dzieci na zawody sportowe.
 
4. W dziale 854 – dokonuje się przesunięcia środków w dziale w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych do Wioski Internetowej.
 
5. W dziale 900 – dokonuje się przesunięcia środków w dziale w celu zabezpieczenia środków na opłacenie Funduszu Pracy w związku z umową z PUP na pracownika w ramach robót publicznych.
 
6. W dziale 926 – dokonuję się przesunięcia środków z przeznaczeniem na zakup usług przywozu piasku do miejscowości Sąborze w zwiazku z realizacją zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy 4 cyfrą klasyfikacji budżetoej dotyczącego realizacji inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Wdowiskowo – Sportowy" w zwiazku z błędnym zakwalifikowaniem wydatków w ramach projektu.
 

 
 
liczba odwiedzin: 7648487

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X