☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 96/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 96/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 października 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 103 811 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o 103 811 zł orazprzeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
17 754 877,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
21 350 205,00 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 283 031,00 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 283 031,00 zł

 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Wójt
mgr Maria Janusz
 
 

 
 
UZASADNIENIE
 
 
 
1. W dziale 750 - dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 100 zł na ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego Dacia Logan.
 
2. W dziale 801 - na wniosek ZS w Zagórzycy i SP w Domaradzu dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie zgranicznych delegacji służbowych, na płatności za energię, wodę, badania okresowe pracowników, wypłatę rycałtu za użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych, wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela oddziału przedszkolnego, a także zakup opału na sezon grzewczy 2010.
 
3. W dziale 853 – na wniosek GOPS w Damnicy dokonuje się przesunięcia środków w dziale w celu prawidłowej realizacji projektu z Programu Kapitał Ludzki pod nazwą Rozwój Gminy Damnica. Projekt jest realizowany do 30.11.2010r. Zgodnie z harmonogramem i szczegółowymi wytycznymi instytucji pośredniczącej.
 
4. W dziale 854 – dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 73/148/2010 z dnia 13 października 2010r. o zwiększeniu planu dotacji z rezerwy celowej budżeu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie wrzesień – grudzień 2010r. - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Pismo z dnia 14.10.2010r. - znak FB.I-3050/106/MS/2010.
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7576743

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X