☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 12 listopada 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 102/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 12 listopada 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 297 803 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o 297 803 zł, przeniesień między paragrafami w dziale oraz przeniesienia kwoty 14 500 zł z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zwiększenia o 297 803 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
18 052 680,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
21 522 339,00 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 580 834,00 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 580 834,00 zł

 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
UZASADNIENIE
 
1. W dziale 010 - dokonuje się zwiększenia dotacji na rok 2010 z rezerwy celowej o kwotę 266.003zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 83/144/2010 z dnia 27 października 2010r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia części kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesinych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2010 roku. Pismo z dnia 02.11.2010r. znak FB.I-3050/127/KK/2010.
 
2. W dziale 400 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale w celu zakupu ubrania ochronnego dla pracownika hydrofornii.
 
3. W dziale 600 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale w celu zakupu usług transportowych związanych z zakupem materiałów do naprawy dróg gminnych.
 
4. W dziale 700 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale w celu zakupu materiałów związanych z bieżącymi pracami remontowymi mieszkań komunalnych, oraz opłącenie skłądki ZUS od umowy zlecenia.
 
5. W dziale 710 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale w celu zakupu usług wywozu śmieci z terenów cmentarzy.
 
6. W dziale 750 – dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w celu zakupu usług pocztowych, usług związanych z ochroną budynku urzędu, wydrukami i obsługą centralki, opieką autorską programów komputerowych oraz przedłużenie licencji na użytkowane programy oraz usługę sporządzenia WPF.
 
7. W dziale 751 – dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w związku z przygtowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 
8. W dziale 754 – dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością opłaty składek na ubezpieczenie samochodów pożarniczych.
 
9. W dziale 801 – na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy oraz Zespołu Szkół w Damnie dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością dokonania płatności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń oraz korekty przeliczenia ZFŚS oraz dokonywanie bieżących płatności.
 
10. W dziale 852 – na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością zakupu druków i maeriałów biurowych oraz opłacenie usług informatycznych, opłacenie serwisu oprogramowania, oraz zakup usług szkoleniowych.
Podadto dokonuje się zwiększenia dotacji na rok 2010 z rezerwy celowej o kwotę 31 800 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 81/156/2010 z dnia 27 października 2010r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznyh. Pismo z dnia 28.10.2010r. znak FB.I-3050/126/PE/2010.
11. W dziale 900 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni oraz pracowników gospodarczych oraz wypłatą wynagrodzeń i pochodnych oraz dokonanie odpisu na ZFŚS za 2010 rok za pracowników interwencyjnych.
 
12. W dziele 926 - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach środków Funduszu Sołeckiego w związku z koniecznością zakupu usług transportowych niezbędnych do wykonania zadania budowy boiska w grę piłkę koszykową w m. Budy.
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7578323

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X