☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 117/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 117/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 8 grudnia 2010 roku
 
w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. przejmowania środków trwałych do majątku komunalnego Gminy Damnica oraz ich likwidacji
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 159 ze zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 230, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 102 poz. 1056, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 Nr 48 poz. 327, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420,Nr 157 poz.1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146 , Nr 106 poz. 675 )
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje sie Komisję do spraw przejęcia środków trwałych do zasobów mienia komunalnego Gminy Damnica oraz ich likwidacji w zakresie nieruchomości w następującym składzie:
  1. stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami, Drogownictwa i Rolnictwa,
  2. stanowisko ds. Inwestycji,
  3. stanowisko ds. Planowania Przestrzennego,
  4. stanowisko ds. Zamówień Publicznych,
  5. stanowisko ds. Pozyskiwania środków unijnych.
 
§ 2
 
Do zadań w/w Komisji należą wszystkie sprawy związane z:
 
1.      przejęciem środków trwałych do zasobów mienia komunalnego Gminy Damnica.
2.      likwidacją środków
 
§ 3
 
1.        Podstawa rozpoczęcia przyjęcia jest wypełnienie przez osobę odpowiedzialną merytorycznie wniosku – wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z wyszczególnieniem opisu przejmowanego wyposażenia lub innych składników mienia komunalnego.
2.        Podstawą   rozpoczęcia likwidacji jest wypełnienie przez osobę odpowiedzialną wg zakresu merytorycznego wniosku  załącznik nr 3 do niniejszego  Zarządzenia
 
§ 4
Do zadań Komisji w zakresie przyjęcia środka trwałego należy : 
1. Sporządzenie protokołu przejęcia środka trwałego.
2. Protokół przejęcia sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia), oddzielnie dla każdego rodzaju przyjmowanego środka trwałego oraz innych składników majątkowych przyjmowanych do zasobu mienia komunalnego.
3. Po przyjęciu przewodniczący Komisji przekazuje jeden egzemplarz protokołu osobie, która będzie dysponowała składnikiem majątku w celu dopełnienia przez tę osobę obowiązku uaktualnienia ewidencji tych środków. Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący przekazuje do Referatu Finansowego w celu wpisania do ewidencji Urzędu Gminy przejętego składnika majątku. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji Komisji.
 
2.W zakresie likwidacji środka trwałego:
1. Sporządzenie protokołu likwidacji środka trwałego
2. Protokół likwidacji sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia), oddzielnie dla każdego rodzaju likwidowanego środka trwałego .
3. Po przyjęciu przewodniczący Komisji przekazuje jeden egzemplarz protokołu osobie, która dysponowała składnikiem majątku w celu dopełnienia przez tę osobę obowiązku uaktualnienia ewidencji tych środków. Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący przekazuje do Referatu Finansowego w celu wpisania do ewidencji Urzędu Gminy przejętego składnika majątku. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji Komisji.
 
§ 5
 
Podstawę do wpisania lub skreślenia z ewidencji księgowej przyjętych lub zlikwidowanych środków trwałych i składników majątku jest dokumentacja wynikająca z instrukcji inwentaryzacyjnej.
 
§ 6
 
Wykonywanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-12-15 07:57:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8