☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 123 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji na 2010 rok

 

Zarz¹dzenie Nr 123/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 grudnia 2010r.
 
 
 
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji na 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku o rachunkowoœci (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z póŸn. zm.)
 
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
 
§ 1
 
Zarz¹dzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji sk³adników maj¹tkowych w Urzêdzie Gminy i OSP przez komisjê inwentaryzacyjn¹ w nastêpuj¹cym sk³adzie osobowym:
 
1. Barbara Imińska          - Przewodnicząca komisji
2. Danuta Cybula             - członek
3. Paweł Lewandowski     - członek
4. Renata Przyborowska   - członek
 
§ 2
 
Inwentaryzacjê przeprowadz¹ zespo³y dwuosobowe wyznaczone przez Przewodnicz¹cego komisji w obecnoœci osoby materialnie odpowiedzialnej, zgodnie z za³¹czonym harmonogramem (załcznik Nr 1)
§ 3
 
Inwentaryzacjê nale¿y przeprowadziæ metod¹ spisu z natury wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2010 roku.
 
§ 4
 
Inwentaryzacj¹ nale¿y obj¹æ nastêpuj¹ce sk³adniki maj¹tkowe:
1        œrodki pieniê¿ne (kasa), papiery wartoœciowe (akcje),
2        zapasy paliwa i opa³u,
3        druki œcis³ego zarachowania.
 
§ 5
 
Arkusze spisu z natury pobierze Przewodnicz¹cy komisji inwentaryzacyjnej.
 
§ 6
 
Zobowi¹zuje komisjê do:
1        przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2        przestrzegania ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów o inwentaryzacji oraz zasad
i sposobów postêpowania okreœlonych w inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postêpowania okreœlonych w instrukcji w sprawie inwentaryzacji maj¹tku i zasad odpowiedzialnoœci za powierzone mienie.
3        przekazania dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego w terminie szeœciu dni po zakoñczeniu spisu celem dokonania wyceny i rozliczeñ.
 
§ 7
 
Cz³onków komisji czyniê odpowiedzialnymi za w³aœciwe, dok³adne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
 
§ 8
 
Na dzieñ 31 grudnia 2010 roku obj¹æ inwentaryzacj¹ w drodze potwierdzenia sald:
· aktywa finansowe na rachunkach bankowych,
· nale¿noœci z wy³¹czeniem nale¿noœci spornych i w¹tpliwych,
· w³asne œrodki maj¹tkowe powierzone.
Dokonaæ w drodze weryfikacji sald poprzez porównanie danych w ksiêgach rachunkowych
z dokumentami Ÿród³owymi sk³adników aktywów i pasywów:
· nale¿noœci spornych i w¹tpliwych,
· rozrachunków publicznoprawnych,
· wartoœci niematerialnych i prawnych.
Pozosta³ych sk³adników aktywów i pasywów nie objêtych inwentaryzacj¹ z natury
i potwierdzeniem sald, weryfikacji sald i pasywów oraz uzgodnienia sald przez ich pisemne potwierdzenie dokonuj¹: Danuta Cybula, Alina Kwiatkowska-Sipta, Marzena Bart³omiejczyk, Renata Przyborowska w terminie do 15.01.2010 roku.
Z weryfikacji należy sporz¹dziæ protokó³ wewnêtrzny.
 
§ 9
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 10
 
Zarządzenie obowiązuje z dniem podjêcia.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7569096

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X