☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 65/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 czerwca 2012r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2012 rok zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesienia między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2012 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
20 065 568 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
23 624 794 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 564 554 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 564 554 zł

 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Wójt
Grzegorz Jaworski 
 
 
 

 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
1. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" dokonuje się przeniesienia mięzy paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżące wydatki.
 
2. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" - rozdziale 85212 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wyodrębnia się środki na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur(...). Ponadto w   rozdziale 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" na wniosek Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy dokonuje się przeniesienia między paragrafami niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.
 
3. W dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" - rodziale - "Pomoc materialna dla uczniów" dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy Urzędem Gminy a jednostkami oświatowymi w celu zapewnienia środków na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów poszczególnych szkół i gimnazjum.
 

 
 
liczba odwiedzin: 7590658

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X