☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 69/2012 z dnia 02 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 69/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 02 lipca 2012r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2012 rok zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesienia między paragrafami w dziale oraz przeniesienia kwoty 10 000zł z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2012 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
20 065 568 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
23 624 794 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 564 554 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 564 554 zł

 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
Grzegorz Jaworski
 
 
 

 
 
UZASADNIENIE
 
 
1. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 10 000zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania zgodnie z zawartą ugodą sądową w dniu 01 czerwca 2012r. Środki przenosi się z rezerwy ogólnej.
 
2. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie"- rozdziałach: 80101 - "Szkoły podstawowe", 80104 - "Przedszkola" i 80110 - "Gimnazja" dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność Zespołu Szkół w Damnicy. Zmian dokonuje się na wniosek ww. jednostki oświatowej. 
 
3. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki realizowane w ramach projektu "Razem lepiej - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminie Damnica.
 
 
 
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7653102

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X