☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 97/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy.

 

Zarządzenie Nr 97/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 3 września 2012 r.
                                                                                                          
w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy.
    
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1229 ze zm.)
Wójt Gminy Damnica
zarządza, co następuje:
§ 1.
1.      Wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy oraz ustala się zasady kontroli i obiegu dokumentów ochotniczej straży pożarnej w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z ich eksploatacją.
2.      Ustalając normy zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego należy brać pod uwagę następujące źródła informacji według kolejności:
 
a)      normy zużycia paliwa podane przez producenta pojazdu lub urządzenia,
b)      zasady określone w ZarządzeniuNr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
c)      lub normy ustalone komisyjnie przez komisję powołaną każdorazowo przez Wójta Gminy, w przypadku braku możliwości ustalenia norm w sposób określony w ppkt. „a” i „b” – wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .
§ 2.
1.      W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużyciem paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w sprzęcie napędzanym silnikami spalinowymi biorącymi udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zwalczaniu klęsk żywiołowych ustala się:
a)      podstawowe (eksploatacyjne) normy zużycia paliw płynnych określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b)      dodatek do normy podstawowej, który dotyczy:
- rozruchu silnika pojazdu lub urządzenia,
- pracy silnika na postoju celem napędu urządzeń specjalnych,
- pracy silnika na postoju,
dodatki wymienione w ppkt „b” zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Ilość rozruchów należy ograniczyć do minimum, zakładając wykonanie 3 rozruchów w ciągu jednego miesiąca (co 10 dni). Rozruch kontrolny należy stosować, jeżeli silnik w danym okresie nie pracował.
2.      W przypadku doposażenia jednostki o inny niż wymieniony w załączniku do zarządzenia sprzęt silnikowy, Naczelnik Jednostki zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w celu ujęcia sprzętu w rozliczeniach paliwa oraz ustaleniu odpowiedniej normy zużycia paliwa.
§ 3.
  1. Ustalone normy paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego i nie mogą być przekraczane.
  2. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującego tzw. „przepał”, tj. zużycie paliwa ponad granicę ustalonej normy, pojazd należy wycofać z eksploatacji i naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.
  3. Dopuszcza się posiadanie na stanie jednostki OSP niewielkiego zapasu paliwa.
§ 4.
1.     Dokumentacją rozliczeniową zużycia paliwa obowiązującą w jednostce OSP Damnica kierowca-mechanik prowadzi na:
-        samochody gaśnicze – „kwartalna karta drogowa pożarniczego pojazdu samochodowego”, rozliczana w okresie kwartału – załącznik nr 3 do zarządzenia,
-        na sprzęt spalinowy znajdujący się na wyposażeniu straży – „kwartalna karta pracy sprzętu silnikowego”, rozliczana w okresie kwartału – załącznik nr 4 do zarządzenia.
2.     Na wydane karty należy prowadzić ewidencję wydanych kart.
3.     Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprzętu silnikowego należy sporządzać czytelnie. Ewentualne pomyłki należy przekreślać pojedynczą linią, a prawidłowy zapis wpisywać obok, umieszczając parafkę osoby wypełniającej kartę.
4.     W karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisywać na bieżąco wszystkie wyjazdy i rozruchy kontrolne.
5.     Normy zużycia paliw należy rozliczać w zaokrągleniu do 0,1 litra.
6.     Karty drogowe i karty pracy sprzętu silnikowego pojazdów i sprzętu eksploatowanego przez jednostkę OSP wystawia pracownik ds. oświaty, w kwartalnym okresie rozliczeniowym.
7.     Okres rozliczeniowy ustala się na ostatni dzień każdego kwartału, rozliczone karty należy przedłożyć do 5-go dnia po zakończeniu kwartału za okres miniony.
§ 5.
  1. Rozliczanie kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu w jednostce powierza się kierowcom obsługującym pojazdy i sprzęt.
  2. Za prawidłowe prowadzenie kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada kierowca mechanik oraz naczelnik jednostki.
  3. Sprawdzenia prawidłowości wypełnienia kart, o których mowa w pkt 1 oraz rozliczenia zużytego paliwa dokonuje pracownik ds. oświaty.
§ 6.
  1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym jednostek ochotniczych straży pożarnych powinna następować w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z przekazanych nakładów oraz umożliwiający terminową realizację zadań.
  2. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu Gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług jest sporządzony i podpisany, z wstępną ceną skalkulowaną, przez Prezesa OSP protokół konieczności złożony do Urzędu Gminy w Damnicy, zaopiniowany pod względem merytorycznym przez pracownika ds. oświaty, i zaakceptowany przez Wójta Gminy Damnica (wzór druku Protokółu Konieczności stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia).
§ 7.
  1. Pojazdy oraz sprzęt silnikowy, mogą być wykorzystywane wyłącznie do działań ratowniczych oraz podczas zawodów, pokazów i ćwiczeń pożarniczych.
  2. Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania straży pożarnej w innych celach niż działania ratowniczo-gaśnicze oraz szkolenia, wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Damnica.
§ 8.
Traci moc Zarządzenie Nr 57/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 31 października 2005 r. w sprawie norm eksploatacyjnych i rozliczania zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminy Damnica.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012 r.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5


 
 
liczba odwiedzin: 7586366

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X