☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 109/2012 z dnia 3 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

ZARZĄDZENIE NR 109/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 03 października 2012 roku
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.19 ust.2 i 3,art. 20, art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 505 526 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok” w następującym składzie:

 
 1. Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji;
 2. Urszula Perkowska – Sekretarz Komisji;
 3. Danuta Cybula– Członek Komisji.
 
§2
Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:

 
 1. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 2. Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .
 3. Dokonanie oceny złożonych ofert :
 • sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
 • dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
 • dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
 1. Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie odwołań..
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7573073

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X