☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 20.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 114/2012 z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR    114/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 16 października 2012 roku
 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.19 ust.2 i 3, art.20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zarządza się co następuje:

 
§1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa betonu towarowego B-20 w ilości 200 m³ na modernizację dróg na terenie Gminy Damnicaw składzie:

 
 

1.      Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji

2.      Ludmiła Wiczkowska – Członek Komisji;

3.      Joanna  Jarominiak– Członek Komisji

 
§2

Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:

1.      Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2.      Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .

3.      Dokonanie oceny złożonych ofert :

·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,

·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,

4.      Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie odwołań.

 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
 

Wytworzył:
Paweł Lewandowski
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-10-16 12:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-10-16 12:33:15)

 
 
liczba odwiedzin: 8151211

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X