☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 115/2012 z dnia 18 października 2012 roku w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Damnica w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

Zarządzenie nr 115/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 18 października 2012 r.
 
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Damnica w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 
Na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmian.) oraz § 1 i § 2 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały Nr LIV/374/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego Gminy Damnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:
§ 1
Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego prowadzącymi działalność na terenie Gminy Damnica.
 
§ 2
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Damnica w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 
§ 3
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 23 października do 5 listopada 2012 r.
 
§ 4
1.    Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Damnica w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica w celu wyrażenia opinii. Formularz zgłaszania opinii zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP Gminy Damnica i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica.
2.    Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do 5 listopada 2012 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica, przesłać na adres pocztowy Urzędu Gminy lub adres elektroniczny: ue@damnica.pl. wpisując w treść wiadomości „Formularz zgłaszania opinii”. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową liczy się stempel wpływu do urzędu gminy.
3.    Wzór formularza zgłoszenia opinii stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik na stanowisku ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


Formularz zgłaszania opnii


 
 
liczba odwiedzin: 7653206

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X