☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 126/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE nr 126/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 12.11.2012
 
w sprawie: zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Damnica.
 
na podstawie: art. 18, art. 21, ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 35 z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104, z późn. zm.)
 
zarządza się, co następuje:
 
§1
Wprowadza się celem stosowania w Urzędzie Gminy:
1.      Instrukcję postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica, zwaną w dalszej części zarządzenia „Instrukcją”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia, oraz
2.      Regulamin Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Damnica, zwany w dalszej części treści zarządzenia „Regulaminem”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
                                                              §2
Nadzór i wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Damnica oraz Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§3
W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do tej ustawy, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 12 listopada 2012
 
§5
 
Traci w całości moc Zarządzenie Wójta Gminy Damnica nr 145/2009 z dn. 31.12.2009 r., w sprawie: zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Damnica
 
 
 Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
 

 
 
 
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7586283

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X