☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

ZARZĄDZENIE NR    127/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 13 listopada  2012 roku
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.19 ust.2 i 3, art.20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zarządza się co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi w Domaradzuw składzie:
 
 
1.      Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji
2.      Joanna  Jarominiak– Sekretarz Komisji,
3.      Ludmiła Wiczkowska- Członek Komisji
4.      Maria Boryła – Członek Komisji;
§2
Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:
1.      Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2.      Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .
3.      Dokonanie oceny złożonych ofert :
·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4.      Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie odwołań.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

Wytworzył:
Paweł Lewandowski
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-11-13 13:30:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-11-13 13:31:10)

 
 
liczba odwiedzin: 7672670

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X