☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 28 grudnia w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 145/2012

Wójta Gminy Damnica

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji na 2012 rok

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1.      Izabela Tomala          - Przewodnicząca komisji

2.      Danuta Cybula           - członek

3.      Marzena Bartłomiejczyk - członek

4.      Maria Boryła              - członek

 

§ 2.

 

Inwentaryzację przeprowadzą zespoły dwuosobowe wyznaczone przez Przewodniczącego komisji w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej, zgodnie z załączonym harmonogramem (Załącznik nr 1).

§ 3.

 

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

 

§ 4.

 

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

  1. środki pieniężne (kasa), papiery wartościowe (akcje),

  2. zapasy paliwa i opału,

  3. druki ścisłego zarachowania.

§ 5.

 

Arkusze spisu z natury pobierze Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

 

§ 6.

Zobowiązuje komisję do:

  1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

  2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad
    i sposobów postępowania określonych w inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

  3. przekazania dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego w terminie sześciu dni po zakończeniu spisu celem dokonania wyceny i rozliczeń.

 

§ 7.

 

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 8.

 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku objąć inwentaryzacją w drodze potwierdzenia sald:

·         aktywa finansowe na rachunkach bankowych,

·         należności z wyłączeniem należności spornych i wątpliwych,

·         własne środki majątkowe powierzone.

Dokonać w drodze weryfikacji sald poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych
z dokumentami źródłowymi składników aktywów i pasywów:

·         należności spornych i wątpliwych,

·         rozrachunków publicznoprawnych,

·         wartości niematerialnych i prawnych.

Pozostałych składników aktywów i pasywów nie objętych inwentaryzacją z natury
i potwierdzeniem sald, weryfikacji sald i pasywów oraz uzgodnienia sald przez ich pisemne potwierdzenie dokonują: Danuta Cybula, Alina Kwiatkowska-Sipta, Marzena Bartłomiejczyk, w terminie do 15.01.2013 roku.

Z weryfikacji należy sporządzić protokół wewnętrzny.

 

§ 9.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 10.

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt

Gminy Damnica


 
 
liczba odwiedzin: 7585984

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X