☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLI/310/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI/310/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2014 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885)

 

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 116 634 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 167 293 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

            § 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3 i 4 do uchwały nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2013r., zgodnie z załącznikami nr  3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

            § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

 

Dochody ogółem:                                                                                                21 603 178 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                                       19 477 374 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                                    2 922 052 zł

2) dochody majątkowe                                                                                 2 125 804 zł

 

 

Wydatki ogółem:                                                                                                 21 495 121 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                                      18 213 188 zł                     z tego na zadania z zakresu administracji rządowej        2 922 052 zł 

2) wydatki majątkowe                                 3 281 933 zł

 

 

Przychody ogółem:                                                                                                 488 090 zł

w tym:

 

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                        437 431 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                    50 659 zł

 

 

 

 

Rozchody ogółem:                                                                                                    596 147 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                              596 147 zł

 

            § 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica na 2014 rok w wysokości 108 057 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

            § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

            § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                  Rady Gminy Damnica

                                                                                                  

                                                                                                    Kazimierz Kozina

 

 

 


 

UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:

 

1. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o kwotę 116 634 zł stanowiącą pomoc finansową w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji "Zagospodarowanie terenu  w Strzyżynie - mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki Łupawy".

 

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:

 

1. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan o 2 668 zł zabezpieczając środki na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

 

2. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia  o kwotę 164 625 zł - planu zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenu w Strzyżynie - mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki Łupawy" zgodnie z warością kosztorysową. Środki w wysokości 116 634 zł uzyskano z przyznanego dofinansowania  w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013, a pozostałą kwotę w wysokości 47 991 zł z dochodów własnych. 

Ponadto dokonuje się zmiany paragrafu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

 

Załącznik  Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2014r."

 

1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2014r,          a mianowicie:

·        z zadania "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" wyodrębnia się następujące zadania:

      - "Wymiana rozdzielni elektrycznej w hydroforni Damnica wraz z instalacją systemu 

      monitoringu" w kwocie 20 000zł,

     - "Budowa sieci wodociągowej Damnica - Budy" w kwocie 100 000zł;

·        zwiększa się plan zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w Strzyżynie - mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki Łupawy"                   o 164 625zł do wysokości kosztorysowej.

 

Załącznik  Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku".

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 50 659 zł wprowadzając część wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych i przeznacza się je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661105

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X