☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLI/311/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2013-2022

UCHWAŁA NR XLI/311/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 stycznia 2014  roku

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2013-2022

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226,   art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Zmienia się treść załączników nr 1 i 3 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy  Damnica z dnia   28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Damnica na lata 2013 -2022 poprzez nadanie im brzmienia jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci.

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                Kazimierz Kozina

 

 


 

UZASADNIENIE

 

Załącznik nr 1

Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej”

W załączniku nr 1 do uchwały zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych       z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Wobec powyższego należało dostosować wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej roku 2014 do wielkości ujętych w uchwale Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok.

 

Załącznik nr 2

"Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. W przedsięwzięciu "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Damnica" po wyodrębnieniu dwóch zadań inwestycyjnych, jednorocznych - zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 120 000zł. Zmniejszeniu uległy również nakłady finansowe oraz limit zobowiązań tego  przedsięwzięcia o przedmiotową kwotę.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7570296

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X